Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 maart 2021 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 22 februari 2021

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 22 februari 2021.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 22 februari
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Belastingreglement op het begraven, ontgraven en herbegraven op de gemeentelijke begraafplaatsen - erratum

 

Situering

Na het afschaffen van de concessies op de begraafplaatsen, is het wenselijk een nieuw reglement in te voeren om een toepasselijke bijdrage te vragen van burgers die een overledene wensen te begraven op een gemeentelijke begraafplaats.

 

Wettelijke gronden

De grondwet (art. 170 §4).

Het decreet lokaal bestuur.

Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

De omzendbrief BA/2006/3 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria en latere wijzigingen.

De politiecodex van 21 maart 2016 betreffende de organisatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (art. 398 - 443).

 

Toelichting

Er wordt een belasting geheven op het begraven, ontgraven en herbegraven om de inrichting en het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en de administratieve opvolging ervan betaalbaar te houden voor de gemeente.

 

Het decreet betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging stelt o.a. dat behoudens het verlenen van een concessie, de begraving van een stoffelijk overschot of de begraving van een asurne of de bijzetting ervan in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats kosteloos is voor de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Dit geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1: 

Vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt er, voor de gemeentelijke begraafplaatsen, een belasting geheven op:

a. het begraven

-   het begraven van een kist (graf) of de urne (urnegraf)

-   de asverstrooiing

-   de bijzetting van de urne in een columbarium

 

b. het ontgraven en/of herbegraven

-   het ontgraven van een kist of urne

-         het herbegraven van een kist of urne; iedere nieuwe bestemming van een overledene, na de bestemming van de oorspronkelijke begraving wordt beschouwd als een herbegraving

 

Artikel 2: 

Deze belasting op begraven is verschuldigd indien:

-          de persoon overleden is buiten het grondgebied van de gemeente en op het moment van overlijden niet was ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente.

-          de persoon overleden is op het grondgebied van de gemeente, maar hier op het moment van overlijden niet was ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente.

 

Artikel 3: 

Deze belasting op begraven is, in volgende uitzonderingsgevallen op art. 2, niet verschuldigd voor:

-          voor het vaderland gevallen militairen of burgers

-          personen die effectief in Herselt wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de gemeentelijke registers

-          personen die minder dan 3 jaar verhuisd zijn uit de gemeente, én sinds hun geboorte of tijdens ten minste gedurende 25jaar van hun leven, in de gemeente gewoond hebben

-          personen die wegens ouderdom, ziekte of handicap afgeschreven zijn uit de gemeente en op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in een andere gemeente (hiervoor dient een doktersattest voorgelegd te worden)

-          personen die niet ingeschreven zijn in een van de gemeentelijke bevolkingsregisters, maar behoren tot de (vroegere) kerkelijke omschrijving van de parochie Bergom

-          personen wiens partner of een verwante in de 1ste graad reeds begraven, bijgezet of verstrooid werd in de gemeente, mits het stoffelijk overschot of de as van deze laatst overleden persoon, bijbegraven wordt bij de reeds begraven partner of verwante in de 1ste graad.

-          aanvragen tot begraven van personen die minderjarig waren op het moment van overlijden en waarvan de verwanten in de 1ste graad ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente op het moment van de aanvraag.

-          levenloos geboren kinderen, op verzoek van de ouders die op het tijdstip van overlijden van hun kindje, ingeschreven zijn in één van de gemeentelijke bevolkingsregisters of die effectief in Herselt wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de gemeentelijke registers.

 

Artikel 4: 

De belasting op ontgraven en/of herbegraven is steeds verschuldigd, uitgezonderd in volgende omstandigheden:

-          aanvragen tot herbegraven of uitstrooien van personen die minderjarig waren op het moment van overlijden en waarvan de verwanten in de 1ste graad ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente op het moment van de aanvraag.

-          een ontgraving die verricht wordt in uitvoering van rechterlijke beslissingen

 

Artikel 5: 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de bijzetting in een columbarium, de ontgraving of de herbegraving aanvraagt.

 

Artikel 6: 

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 

BEGRAVEN (zie ook art. 2 en 3)

 

 

begraving kist volle grond

500,00

euro

begraving urne bij kist volle grond

500,00

euro

begraving urne urnenveld

500,00

euro

plaatsen urne in columbarium

500,00

euro

asverstrooiing

300,00

euro

 

De hiernavolgende tarieven voor ontgraven en herbegraven zijn in voorkomend geval cumulatief te berekenen.

 

 

 

ONTGRAVEN (zie ook art. 4)

 

 

ontgraven kist volle grond

250,00

euro *

ontgraven urne bij kist volle grond

150,00

euro *

ontgraven urne urnenveld

150,00

euro

ontgraven urne uit columbarium

150,00

euro

 

* De aanstelling en de bijkomende kosten van een gespecialiseerd bedrijf voor het openleggen van het graf en voor het lichten van de kist of urne uit een graf zijn ten laste van de aanvragers.

 

HERBEGRAVEN (zie ook art. 4)

 

 

herbegraven kist volle grond

500,00

euro

herbegraven urne bij kist volle grond

150,00

euro

herbegraven urne urnenveld (bij een bestaand urnegraf)

150,00

euro

herbegraven urne urnenveld (in een nieuw

urnegraf)

350,00

euro

herbegraven urne in columbarium (in bestaande nis)

150,00

euro

herbegraven urne in columbarium (in een nieuwe nis)

350,00

euro

asverstrooiing (op een gemeentelijke begraafplaats)

150,00

euro

 

Artikel 7: 

De belasting moet contant betaald worden op het ogenblik van de aanvraag tot begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium, tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 8: 

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Artikel 9: 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Aanpassing dranktarieven gemeentelijke accommodaties

 

Situering

Leveranciers AB Inbev depot Leuven/Hasselt en Alken Maes indexeerden hun tarieven in de loop van 2020. Bij Miko waren er geen prijswijzigingen.
Er diende bekeken te worden of de huidige verkoopprijzen behouden konden worden o.b.v. de nieuwe aankoopprijzen.

 

Op basis van de enquête die gevoerd werd bij de gebruikers van de gemeentelijke zalen waar een drankaanbod is, werd het aankoopsysteem voor warme dranken aangepast. Koffie/thee en benodigdheden worden niet meer in pakket aangeboden, maar elk apart en in kleinere verpakkingen.

Voor dit aanbod dienen er nieuwe verkoopprijzen vastgelegd te worden.

 

Wettelijke gronden

Contractuele bepalingen in het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 'drank en bijhorende benodigdheden voor de gemeentelijke accomodaties - deel prijsherzieningen:

- prijsherzieningen zijn enkel mogelijk mits goedkeuring van de aanbestedende overheid

- prijsherzieningen dienen via schrijven aan de aanbestedende overheid bezorgd te worden

- prijsstijgingen dienen verantwoord te worden d.m.v. de nodige stavingsdocumenten

 

Toelichting en advies

De administratie berekende wat de meerkost in aankoop per artikel is en in welke mate dit een impact heeft op de verkoopprijs.

Vaststellingen:

- De meeste producten zijn 1, 2 of 3 eurocent duurder geworden in aankoop. Omwille van deze geringe prijsstijging, heeft dit weinig impact op de berekende verkoopprijs.

- De aankoopprijs voor water is bijna verdubbeld, maar dit heeft te maken met het feit dat we dienden over te schakelen naar een ander watermerk, dat duurder in aankoop is. We dienden over te schakelen omdat AB Inbev de samenwerking met Léberg stopzette. Door de nieuwe aankoopprijzen zakt de winstmarge aanzienlijk, maar niet problematisch. De inkoopprijs van het water wordt op 30 maart met AB Inbev verder besproken (vroeger kon niet omdat zij in technische werkloosheid werden gezet). Het voorstel is om in elk geval de prijs voor de gebruikers te handhaven.

- De winstmarge van de doos chocolade is onder de 10% gezakt, maar dit artikel wordt zelden besteld door de gebruikers.

- De prijs van het vatenbier is aanzienlijk gestegen (vb. vat Stella is 4,06 euro duurder geworden), maar dit heeft niet zo'n groot effect op de winstmarge (-1% tot -3%)

- De prijs van de wijn/cava is gemiddeld met 0,30 euro per fles (75cl) gestegen. De winstmarge zakt hier gemiddeld met 4% .

 

Omwille van het nieuwe aankoopsysteem (voor gebruikers) voor de afname van de koffie/thee en benodigdheden, dienen hiervoor nieuwe tarieven vastgelegd te worden.

De administratie berekende onderstaande tarieven (o.b.v. de huidige tarieven en vastgelegde winstmarges):

 

Product

Verkoopprijs

Opmerking

Koffie regular 250gr

3,25 euro

 

Koffie deca 250gr

3,75 euro

deca is duurder in aankoop dan de regular koffie

Pouch regular

1,00 euro

 

Pouch deca

1,00 euro

 

Suiker 40st

0,60 euro

 

Melkjes 40st

2,00 euro

 

Koekjes 40st

2,00 euro

 

 

Het directiecomité behandelde dit punt voor advies op 1 februari 2021. Het directiecomité stelt voor om geen prijsstijgingen door te voeren omwille van de geringe impact op de winstmarge enerzijds en om verenigingen niet extra te belasten wanneer ze eindelijk terug kunnen opstarten met hun activiteiten anderzijds. De voorgestelde tarieven voor de warme dranken zijn zeer aanvaardbaar en worden positief geadviseerd.

 

Op 4 februari 2021 behandelde het beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur de dranktarieven. Zij stellen voor om geen prijsstijgingen door te voeren en geven een positief advies voor de nieuwe tarieven van de koffie en koffiebenodigdheden.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van de administratie, het college van burgemeester en schepenen en de raad van bestuur.

 

Financiële weerslag

Door de kleinere winstmarge zullen er minder inkomsten zijn voor AGB Herselt en het gemeentebestuur. Deze minderinkomsten zijn echter gering.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Volgende tarieven met onmiddellijke ingang in te voeren m.b.t. de warme dranken:

 

Product

Verkoopprijs

Opmerking

Koffie regular 250gr

3,25 euro

 

Koffie deca 250gr

3,75 euro

deca is duurder in aankoop dan de regular koffie

Pouch regular

1,00 euro

 

Pouch deca

1,00 euro

 

Suiker 40st

0,60 euro

 

Melkjes 40st

2,00 euro

 

Koekjes 40st

2,00 euro

 

 

De andere tarieven van de warme dranken blijven van toepassing (vb. aankoop thee).

 

Artikel 2:

Geen prijswijzigingen door te voeren voor de andere producten op de drankenlijst.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Goedkeuring reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners

 

Situering

Het reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners werd aangepast en vernieuwd in samenspraak met de cultuuradviesraad tijdens de vergaderingen van 12 november 2020 en 11 februari 2021.

 

De cultuuradviesraad geeft positief advies voor het vernieuwde reglement dat geldig zal zijn gedurende de periode 2021-2025.

 

Het reglement werd ook besproken in het directiecomité van het AGB op 1 maart 2021. Het directiecomité deed een paar kleine aanpassingen bij de organisatie van recepties in VTC de Mixx zodat het reglement in overeenstemming is met het regulier reglement van VTC de Mixx.

 

Wettelijke gronden

Het reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners kadert in de meerjarenplanning van de gemeente.

 

Wijzigingen tegenover het vorige reglement

Alle wijzigingen worden in het groen weergegeven in het hierbij gevoegde document.

 

Financiële weerslag

In de meerjarenplanning is voldoende budget voorzien voor de uitvoering van het reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1

Akkoord te gaan met het voorliggende reglement ter ondersteuning van de individuele inwoners in de periode van 2021 tot en met 2025.

 

Artikel 2

Het reglement wordt als bijlage bij deze notule gevoegd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 K 2

 

Situering

In zitting van 14 december 2020 besliste de gemeenteraad om principieel akkoord te gaan met de aankoop van een perceel Achter Kennes (I 212 K 2 met een oppervlakte van 649 m²) tegen de prijs van 120.000 euro.

 

Notaris Bart Van Thielen bezorgde op 16 maart 2021 de ontwerpakte voor deze aankoop (zie bijlage).

 

Wettelijke gronden

Het decreet lokaal bestuur

Decreet ruimtelijke ordening.

 

Toelichting en advies

Het dossier werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad bevat ondermeer volgende stukken:

         ontwerpakte

         stedenbouwkundige inlichtingen

         bodemattest OVAM

 

Het aan te kopen perceel (I 212 K 2) biedt de gemeente meer mogelijkheden in het kader van de ontwikkeling van een groen dorpspark in Ramsel. Dit perceel vormt samen met het naastliggende perceel I 212 D 2 de missing link tussen de naastgelegen gronden (links en rechts) die reeds allemaal in eigendom zijn van de gemeente Herselt.

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de akte ondertekenen voor de gemeente Herselt.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de administratie.

 

Financiële weerslag

Kosten 120.000 euro + notariskosten

Actie AC000032

MJP nummer MJP000483

 

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 15 maart 2021 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het meerjarenplan.

 

De financieel directeur leverde een gunstig visum af op 15 maart 2021.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Akkoord te gaan met de aankoop van perceel I 212 K 2 (Achter Kennes) met een oppervlakte van ca. 649 m².

 

De akte werd opgemaakt door notaris Bart van Thielen te Herselt. de aankoopprijs bedraagt 120.000 euro.

 

Artikel 2:

De voorwaarden zoals beschreven in de akte en de hiermee verband houdende stukken goed te keuren en van het visum van de gemeenteraad te voorzien.

 

Artikel 3:

De voorzitter van de raad en de algemeen directeur te machtigen om samen, in naam van het gemeentebestuur, de notariële akte m.b.t. deze aankoop te ondertekenen.

 

Artikel 4:

De hypotheekbewaarder te ontslagen van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte.

 

Artikel 5:

De kosten verbonden aan het verlijden van deze akte vallen integraal ten laste van de gemeente Herselt.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

 

Aankoop grond Achter Kennes 212 D 2

 

Situering

In zitting van 14 december 2020 besliste de gemeenteraad om principieel akkoord te gaan met de aankoop van een perceel Achter Kennes (I 212 D 2 - deel met oppervlakte ca. 620 m²) tegen de prijs van 120.000 euro.

 

Notaris Bart Van Thielen bezorgde op 15 maart 2021 de ontwerpakte voor deze aankoop (zie bijlage).

 

Wettelijke gronden

Het decreet lokaal bestuur

Decreet ruimtelijke ordening.

 

Toelichting en advies

Het dossier werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad bevat ondermeer volgende stukken:

         meetplan

         ontwerpakte

         stedenbouwkundige inlichtingen

         bodemattest OVAM

         addendum handelshuurovereenkomst

 

Het addendum handelshuurovereenkomst bepaalt dat de huurder van de handelszaak (Stationsstraat) afziet van zijn recht van voorkoop en dat het recht van doorgang over het aan te kopen perceel ten laatste eindigt op 28 februari 2025.

 

Het aan te kopen perceel (nieuw perceelsnummer I 212 M 2) biedt de gemeente de kans om de buitenaanleg van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang functioneler in te richten en biedt op termijn meer mogelijkheden in het kader van de ontwikkeling van een groen dorpspark in Ramsel.