Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 30 mei 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Ewoud Beirlant - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 28 maart 2022

 

Herneming na uitstel tijdens de zitting van de gemeenteraad op 25 april 2022. (wegens foutieve bijlage)

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 28 maart 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 28 maart 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 april 2022

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 25 april 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 25 april 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Punt bijlagen/links Adioverslag gemeenteraad 25 april
20220425 Notulen.pdf Download
Overzicht punten

 

Pidpa - Algemene vergadering op 24 juni - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

 

Situering

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op vrijdag 24 juni 2022 om 11.30 uur organiseert Pidpa een algemene vergadering.

 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt:

 1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden
 2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021
 3. Verslag van de commissaris over het jaar 2021
 4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021
 5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris
 6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht
 7. Benoemingen
 8. Presentiegeld voorzitter – voorstel aanpassing cfr. artikel 448 DLB
 9. Verlenging mandaat commissaris
 10. Varia

a)      Synergie Pidpa/Water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – mondelinge toelichting ter vergadering

b)      Vragen van vennoten

 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

 

Wettelijke gronden

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Toelichting en advies

Brief van Pidpa van 22 april 2022 met agenda en bijlagen:

-          verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021 en het duurzaamheidsverslag 2021

-          de jaarrekening over het boekjaar 2021

-          het verslag van de commissaris over 2021

-          toelichting toetredingen/uitbreidingen

-          toelichting benoemingen

-          toelichting presentiegeld voorzitter – voorstel aanpassing cfr. artikel 448 DLB

-          model als raadsbeslissing

 

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije jaar 2021. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of uitbreidingen van de opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten, benoemingen, aanpassing van het presentiegeld voor de voorzitter van de raad van bestuur en de verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

Tijdens de zitting vn de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd dhr.Geert Sterckx aangeduid als afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Pidpa voor de huidige legislatuur.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021, de jaarrekening over het boekjaar 2021 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

 

Artikel 2: 

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2021, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3:  

Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.

 

Artikel 4:  

Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.

 

Artikel 5:  

Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen van het presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

Artikel 6:  

Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

Artikel 7: 

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 24 juni 2022, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

 

Artikel 8: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

De Lijn - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

 

Situering

Uitnodiging van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor de algemene vergadering op dinsdag 31 mei 2022.

 

Toelichting en advies

De vergadering vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022, om 14 uur stipt, in Van der Valk Hotel, Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen.

 

Het identificatie-/volmachtformulier dient - ingevuld en ondertekend - op 31 mei 2022 aan het onthaal van de algemene vergadering afgegeven te worden door de aandeelhouder of aanwezige volmachtdrager.

 

Aanmelden op de dag zelf kan vanaf 12.45 uur. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat de algemene vergadering stipt op tijd kan beginnen.

 

De agenda van de zitting is als volgt:

 

1)       Verwelkoming en inleiding

2)       Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

a. beleidsverslag

b. commentaar bij de jaarrekening

c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3)       Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4)       Goedkeuring jaarrekening 2021

5)       Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021

6)       Aanstelling van de commissarissen-revisoren - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024

7)       Varia - rondvraag

 

Volgende documenten werden toegevoegd als bijlage:

 

         Presentatie

         Jaarverslag 2021

         Verslag van het college van commissarissen-revisoren (nog niet beschikbaar via link www.delijn.be/verslagrevisoren)

         Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van dinsdag 25 mei 2021

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 werd Raf Vangenechten aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van vervoersmaatschappij de Lijn.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 september 2021 werd Tim Tubbax aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van vervoersmaatschappij de Lijn.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De agenda van de algemene vergadering van De Lijn op 31 mei 2022 goed te keuren.

Dit besluit bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - Algemene vergadering op 31 mei 2022 - Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat

 

Situering

Mail van Kleine Landeigendom Zuiderkempen van 13 mei 2022  i.v.m. uitnodiging algemene vergadering Kleine Landeigendom Zuiderkempen op 31 mei 2022.

 

Toelichting en advies

De algemene vergadering van Kleine Landeigendom Zuiderkempen gaat door op dinsdag 31 mei 2022 om 18 uur in de Feestzalen De Vlaschaard, Grote Baan 275 te 2235 Hulshout.

 

Dagorde:

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2021 en het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociale oogmerk van de vennootschap

2. Kennisname van het verslag van de commissaris

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 van de resultatenrekening, van de waarderingsregels en van de resultaatverwerking

4. Te geven ontheffing aan de bestuurders en aan de commissaris

5. Aanstelling commissaris (verlenging)

6. Allerlei.

 

Het jaarverslag 2021 werd in bijlage toegevoegd.

 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2019 werden de volgende afgevaardigden aangeduid:

- Kristof Van Dingenen als afgevaardigde

- Dolinda Voet als plaatsvervangend afgevaardigde voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom Zuiderkempen.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van Kleine Landeigendom Zuiderkempen op 31 mei 2022.

 

Artikel 2:

Mandaat te verlenen aan de volmachtdrager.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

K Ramsel FC: erfpachtovereenkomst kantine en terreinen: goedkeuring

 

Situering

Gemeente en K Ramsel FC kwamen overeen om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor de kantine en voetbalterreinen te Ramsel. De gemeente treedt op als erfpachtgever, K Ramsel FC als erfpachter.

De ontwerpovereenkomst zoals door de notaris opgemaakt wordt voorgelegd.

 

Wettelijke gronden

Boek 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek

Decreet lokaal bestuur.

 

Toelichting en advies

Het dossier dat werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, bevat volgende documenten:

-  de ontwerpakte

-  de bodemattesten en stedenbouwkundige informatie en kadastrale stukken

-  EPC

 

De gemeente geeft aan K Ramsel FC het volgende in erfpacht:

Een voetbalkantine gebouwd in 1996 met alle aanhorigheden, twee voetbalterreinen en twee duveltjesterreinen, voorzien van verlichting en omheining, op en met grond, gelegen Stationsstraat 72 A, volgens recent kadastraal uittreksel sectie H deel van nummers 0329PP0000 en 0407CP0000, en volgens de voorafgaandelijke perceelsidentificatie sectie H nummer 0689AP0000, met een oppervlakte volgens recente meting van twee hectare dertien are negenenzeventig centiare (21379 m²).

 

De erfpachter betaalt een erfpachtvergoeding of canon ten bedrage van één euro (€ 1,00) per jaar aan de erfpachtgever. Deze canon is betaalbaar in één keer. De erfpachter betaalt bijgevolg vóór aanvang van de erfpacht een bedrag van 50 euro.

 

Er wordt geopteerd deze akte te laten verlijden voor notaris Bart Van Thielen die als zodanig ook de administratieve opvolging van dit dossier zal verzorgen.

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de akte van erfpacht ondertekenen voor de gemeente Herselt.

De notaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het besluit:

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies en voorstel van college van burgemeester en schepenen en administratie.

 

Financiële weerslag

De kosten voor het verlijden van de erfpachtakte zijn ten laste van de erfpachtnemer, K Ramsel FC.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De erfpachtovereenkomst en bijhorende stukken goed te keuren.

 

Artikel 2:

De voorzitter van de raad en de algemeen directeur zullen de erfpachtovereenkomst ondertekenen voor de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Kempens Woonplatform Zuid Centraal - Herzieningsaanvraag 2023- 2025 - versie d.d. 27 april 2022

 

Situering

Het subsidieproject Kempens Woonplatform werd  op 1 november 2009 opgestart ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 25 gemeenten. De gemeente Herselt maakt sinds 2009 onafgebroken deel uit van Kempens Woonplatform. De huidige subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Bij aanvang van deze subsidieperiode werd de werking van Kempens Woonplatform opgedeeld in 4 werkingsgebieden. De gemeente Herselt behoort tot het werkingsgebied van Kempens Woonplatform Zuid Centraal.

De werking van Kempens Woonplatform bestaat enerzijds uit een pakket verplichte activiteiten, dewelke in elke deelnemende gemeente dient uitgevoerd te worden. Aan dit pakket kan ook met de voorliggende herziening niets gewijzigd worden. Daarnaast heeft elke gemeente, in voorbereiding van het lopende subsidiedossier, een pakket van aanvullende activiteiten geselecteerd. Zo heeft de gemeente Herselt in gemeenteraadszitting d.d. 24 juni 2019 beslist om volgend pakket aan aanvullende activiteiten uit te voeren in de periode 2020-2025:

 

         Binnen Beleidsprioriteit 1 (de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden):

         EV1_1: Versnelde toewijzing

         Binnen Beleidsprioriteit 2 (de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving):

         AA2_3: Beperkte geldigheidsduur conformiteitsattesten

         AA2_6: Verwaarlozing

         AA2_7: Afsprakenkader met minister

         AA2_8: Structurele samenwerking partners

         AA2_10: Afficheren besluiten ongeschikt/onbewoonbbaar

         Binnen Beleidsprioriteit 3 (de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen):

         AA3_3: Samenwerken met vredegerecht en deurwaarder

 

Wettelijke gronden

De Vlaamse codex wonen van 2021 (gecodificeerde decreten over het Vlaams woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020).

Het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse codex wonen van 2021 (Besluit Vlaamse codex wonen 2021, in het bijzonder Boek 2, Deel 2, Titel 4 (Subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid).

 

De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 om verder deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform Zuid Centraal, ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

 

Het ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025 van 12 december 2019.

 

Beslissingsbevoegdheid 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd.

 

 

Toelichting en advies

Art. 2.30 van het Besluit Vlaamse codex wonen bepaalt dat de initiatiefnemer van een project waaraan een subsidie wordt verleend voor de periode 2023-2025 een herziening kan vragen van de aanvullende activiteiten in zijn activiteitenpakket. Hiervoor dient de initiatiefnemer uiterlijk op 30 juni 2022 een herzieningsaanvraag in te dienen bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

 

Op 8 februari 2022 vond er een bilateraal overleg plaats tussen de gemeente en Kempens Woonplatform, waarbij enerzijds het huidige pakket aan aanvullende activiteiten werd besproken en anderzijds werd stilgestaan bij eventuele mogelijke bijkomende aanvullende activiteiten. Tijdens dit overleg werden ook 3 eigen voorstellen toegelicht onder de 2de beleidsprioriteit, hetgeen verder in een toelichtende nota verduidelijkt werd zoals overgemaakt via mail d.d. 18 februari 2022.

 

In zitting d.d.28 februari 2022 besprak het college van burgemeester en schepenen een aantal zaken om de voorliggende herzieningsaanvraag verder te kunnen uitwerken. Tijdens deze zitting werd besloten om de reeds gekozen aanvullende activiteiten te behouden en geen nieuwe aanvullende activiteiten te kiezen voor de periode 2023-2025. Er wordt aldus ook in de periode 2023-2025 ingezet op volgende aanvullende activiteiten:

         Binnen Beleidsprioriteit 1:

         EV1_1: Versnelde toewijzing

         Binnen Beleidsprioriteit 2:

         AA2_3: Beperkte geldigheidsduur conformiteitsattesten

         AA2_6: Verwaarlozing

         AA2_7: Afsprakenkader met minister

         AA2_8: Structurele samenwerking partners

         AA2_10: Afficheren besluiten ongeschikt/onbewoonbaar

         Binnen Beleidsprioriteit 3:

         AA3_3: Samenwerken met vredegerecht en deurwaarder

 

IOK wenst, in samenwerking met gemeenten, OCMW’s en andere woonactoren, met de herzieningsaanvraag van Kempens Woonplatform, blijvend het woonbeleid op maat voor elk van de deelnemende gemeenten uit te werken. Hierbij zal de centrale kenniscel rond wonen behouden blijven, maar wordt het engagement van het lokale bestuur gevraagd om het project te ondersteunen met een lokale equipe.

 

Uiterlijk in de maand december 2022 zal de minister een beslissing nemen over de herziening. Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring zal de projectsubsidie herberekend worden voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Indien de herzieningsaanvraag wordt afgekeurd, blijft het oorspronkelijke subsidiebedrag behouden. De eventuele impact op de projectsubsidie zal verrekend worden in de werkingskosten van de woongerelateerde dienstverleningen van IOK voor de periode van 2023 tot 2025.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van de administratie.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het voorliggend dossier met betrekking tot de herzieningsaanvraag voor het project Kempens Woonplatform Zuid Centraal goed voor de periode 2023-2025. Volgende aanvullende activiteiten worden uitgevoerd tijdens de subsidieperiode 2023-2025:

 

         Binnen Beleidsprioriteit 1:

         EV1_1: Versnelde toewijzing

         Binnen Beleidsprioriteit 2:

         AA2_3: Beperkte geldigheidsduur conformiteitsattesten

         AA2_6: Verwaarlozing

         AA2_7: Afsprakenkader met minister

         AA2_8: Structurele samenwerking partners

         AA2_10: Afficheren besluiten ongeschikt/onbewoonbaar

         Binnen Beleidsprioriteit 3:

         AA3_3: Samenwerken met vredegerecht en deurwaarder

 

Er wordt aldus niets gewijzigd aan het subsidiedossier zoals goedgekeurd door de minister d.d. 12 december 2019.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin_aanvulling Stap-Huisakkers-Halfmaanstraat

 

Situering

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Herselt, de gemeente Hulshout en Aquafin nv in verband met het project 'Optimalisatie collector Dieperstraat'. Deze overeenkomst zal worden afgesloten aangezien de gemeenten Herselt en Hulshout fietspaden wensen aan te leggen langs de Dieperstraat en omdat Aquafin nv tegelijk de collector Dieperstraat, tussen Dorp en Steenkensbeek, wil optimaliseren.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

 

Toelichting en advies

         Voorgeschiedenis

         In het kader van het project "Optimalisatie collector Dieperstraat" werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin nv goedgekeurd op 3 september 2018.

         Pidpa/Hidrorio heeft een rioleringsdossier dat aansluit op het project Dieperstraat

          Projectnummer K-20-023

          Weg- en rioleringswerken in Halfmaanstraat-Huisakkers-Dieperstraat (deel), Stap (deel)

         Pidpa heeft beslist dit dossier uit te voeren in derde betaler.

         Het project K-20-023 werd toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin nv

         Concreet betekent dit dat de rioleringswerken in 1 dossier worden opgenomen voor aanbesteding :

         Dieperstraat

         Stap

         Halfmaanstraat

         Huisakkers

         De uitvoering van de werken zal echter gefaseerd gebeuren.

         Voorstel van de administratie

         Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst.

         De overeenkomst wordt ondertekend door algemeen directeur en voorzitter van de raad.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

Keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

 

Financiële weerslag

De kosten voor het project en het ontwerp maken deel uit van een aparte beslissing.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Anquafin nv, het gemeentebestuur Herselt, het gemeentebestuur Hulshout en Pidpa cvba voor het project 23.344 optimalisatie collector Dieperstraat en project K-20-023: Weg- en rioleringswerken in Halfmaanstraat-Huisakkers-Dieperstraat (deel), Stap (deel).

 

Artikel 2:

De overeenkomst wordt ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur in naam van de gemeente Herselt.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt Groen Herselt - Verkeersremmers Witputstraat  en inventarisatie onveilige verkeersremmers - Toegevoegd punt

 

Situering

In 2019 kaartten we de ineffectiviteit en de onveiligheid voor fietsers aan van de verkeersremmers in Varendonksesteenweg, Hooilaar en de Witputstraat. In de eerste twee werden er aanpassingen gedaan, in de Witputstraat echter niet. Wij willen de verkeersremmer aangepast zien naar een fietsvriendelijke opstelling, zoals bijvoorbeeld in de Varendonksesteenweg werd gedaan.

 

 

Toelichting en advies

De huidige verkeersremmer (elkaar snel opvolgende asverschuivingen / chicane) in de Witputstraat is niet effectief en bovendien onveilig voor fietsers.

Onveilig voor fietsers omdat:

● Ondanks dat je als fietser de plaatjes van de asverschuivingen langs rechts kan passeren, kom je als fietser tussen de twee asverschuivingen op de nu versmalde route van de wagens terecht doordat er geen vrijliggend fietspad is op deze weg.

● Doordat niet alle wagenbestuurders geduld hebben om te wachten tot fietser weg is uit de zone tussen de twee asverschuivingen weg, word je als fietser geconfronteerd met een zeer onveilige situatie: samen met een gehaaste wagenbestuurder in een chicane die beperkte ruimte biedt (zie situatieschets als bijlage).

● Dit is vooral problematisch bij de snelheidsremmers waarbij de asverschuivingen ver uit elkaar liggen (aan 25 km/u heb je als fietser 5 à 6 seconden nodig om erdoor te raken). De snelheidsremmer in de Witputstraat is er zo een.

Niet effectief omdat:

● Bij deze snelheidsremmer liggen de asverschuivingen zo ver uit elkaar dat je er door kan zonder veel snelheid te minderen. Er kan dus nog te snel worden gereden.

● Bij dit soort verkeersremmers is geweten dat ze

 ○ snelheidsverhogend zijn om ‘nog snel door te kunnen’ (bron: Fietsberaad)

 ○ Slechts snelheidsremmend zijn als er tegenliggend verkeer is. (bron: Fietsberaad)

 

Wij stellen  daarom voor om de verkeersremmer in de Witputstraat te vervangen door een rijbaankussen zoals eerder in de Varendonksesteenweg werd gedaan. De remmende werking van deze rijbaankussen op gemotoriseerd verkeer is over het algemeen groter en fietsers kunnen er netjes aan weerskanten passeren.

Daarnaast vragen we ook om na te gaan of er nog op andere gemeentewegen sprake is van verkeersremmers die voor fietsers mogelijk gevaarlijk situaties veroorzaken. Mogelijks gebeurt deze analyse al in het kader van het mobiliteitsplan. Als dat niet het geval is, willen we er op aandringen om dat wel te doen.

 

Voorstel tot besluit:

Art.1: De verkeersremmer in de Witputstraat wordt vervangen door een rijbaankussen. Ook

de signalisatie wordt aangepast.

Art 2.: In kader van mobiliteitsplan worden eventuele resterende onveilige verkeersremmers

verder geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast door fietsvriendelijke alternatieven.

 

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad beslist dit voorstel voor te leggen aan de verkeerscommisie. De verkeersveiligheid voor fietsers voor het ganse traject in de Witputstraat wordt geëvalueerd. Het voorstel wordt in de verkeerscommissie besproken, evenals een evaluatie van de genomen maatregelen in de Varendonksesteenweg en Hooilaar om vervolgens ook de verkeersremmers in de Witputstraat aan te passen over het ganse traject. Dit wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De gemeenteraad beslist het voorstel tot aanpassing van de verkeersremmers en de verkeersveiligheid in het ganse traject in de Witputstraat voor te leggen aan de verkeerscommisie, waarna een terugkoppeling aan de raad volgt.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

 

 

ID

Type

Status

Datum

Beschrijving van het te onderzoeken item

Wie rapporteert

Graad van belang

Datum rappor-

tage

1

stand van zaken

Open

25 maart 2019

LDC Varenwinkel

college

Normaal

nvt

2

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Jeugdlokalen Blauberg

college

Normaal

nvt

3

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Werkgroep Duurzaamheid

college

Normaal

nvt

4

stand van zaken

Open

23 april 2019

Jeugdhuis de Choke

college

Normaal

nvt

5

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspad Dieperstraat

college

Normaal

nvt

6

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspaden en riolering Aarschotsestwg.

college

Normaal

nvt

7

stand van zaken

Open

27 oktober 2020

Tennishal

college

Normaal

nvt

 

 

8

stand van zaken

Open

30 mei 2022

Herinrichting dorpskern Ramsel

college

Normaal

nvt

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

 

KENNISNAME

 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 21:21 uur ten einde het openbare gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan te vatten.

 

De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21:30 uur.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022