Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 29 april 2024 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - leden vast bureau

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Anneleen Maris - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Maria Leirs - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 20024

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Punt bijlagen/links Videoverslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2024
Overzicht punten

 

Lokaal Dienstencentrum: overeenkomst school Bergom-Varenwinkel

 

Situering

De basisschool in Varenwinkel is vragende partij om de polyvalente zaal te kunnen gebruiken als turnzaal. In het ontwerp van het gebouw werd met deze optie rekening gehouden. Voor het gebruik zelf moet een overeenkomst afgesloten worden.

 

Positief advies van het vast bureau op 25 maart 2024.

 

Wettelijke gronden

Gemeentelijk meerjarenplan

Gebruiksovereenkomst tussen OCMW Herselt en Anker vzw.

 

Toelichting en advies

Op 17 mei 2023 was er een eerste verkennend overleg met de directeur van de basisschool Bergom-Varenwinkel om hun noden rond het gebruik van de polyvalente zaal in het LDC van Varenwinkel af te toetsen. Tijdens dit overleg werd afgesproken dat het OCMW een ontwerp van overeenkomst zou opmaken om daarna verder te bespreken.

Daarna werd het ontwerp van overeenkomst in onderling overleg verder verfijnd.

Het vast bureau gaf op 12 februari 2024 een positief advies voor het voorlopige ontwerp van gebruikersovereenkomst tussen OCMW Herselt en basisschool Bergom-Varenwinkel voor het gebruik van de polyvalente zaal als turnzaal. Dit ontwerp werd aan de schooldirectie bezorgd. De raad van bestuur van de school had geen verdere opmerkingen bij het ontwerp van de overeenkomst.

 

De gebruiksovereenkomst met Anker vzw (VBS Bergom-Varenwinkel) is toegevoegd in bijlage.

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het voorstel van de administratie.

 

Financiële weerslag

Inkomsten

303 euro (incl. btw)

Actie

AC000058

Actie omschrijving

Ontwikkeling van een lokaal dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen. 

MJP nummer

MJP001306

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Goedkeuring te verlenen aan de gebruiksovereenkomst tussen OCMW Herselt en Anker vzw (VBS Bergom-Varenwinkel) voor het gebruik van de polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum Varenwinkel als turnzaal. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van het besluit.

 

Artikel 2:

De bevoegdheid tot goedkeuring en ondertekening van de plaatsbeschrijving, die zal opgemaakt worden bij de sleuteloverdracht en nadien zal toegevoegd worden als bijlage 2 bij de overeenkomst, te delegeren aan het vast bureau.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Waardenmakerij in het kader van voedselhub Foodsavers Kempen: goedkeuring

 

Situering

Op 7 augustus 2023 besliste het OCMW om een engagement aan te gaan voor een blijvende samenwerking met Foodsavers om de voedselbedeling op een andere manier aan te pakken. De nodige middelen voor deze samenwerking werden voorzien in het budget van 2024.

 

Positief advies van het vast bureau op 25 maart 2024.

 

Toelichting en advies

Sinds september werkt OCMW Herselt met een vaste maandelijkse voedselbedeling via Foodsavers zodat de bedeling van voedseloverschotten via FoodSavers is ingebed in een structurele voedselbedeling.

 

Waarom

Via Foodsavers kunnen we verse en gezonde voeding aanbieden. Daarnaast dragen we via deze weg ook bij tot het wegwerken van voedseloverschotten.

Uit de evaluatie van het proefproject met de voedselbedeling trokken we volgende conclusies:

         Er is bij de doelgroep een grote nood aan verlichting van het maandelijks budget.

         De gerechtigden zijn zeer blij met gezonde voeding en kunnen hierdoor producten krijgen die ze anders zelf niet zouden kunnen kopen.

         Voor de gerechtigden is de locatie niet belangrijk (vervoer is geen issue).

         Om alles vlot te laten verlopen moet de locatie voldoende groot zijn.

         Wachtrijen vormen een drempel.

         Ondanks een uitnodiging met tijdstip komt iedereen op hetzelfde moment waardoor er een onaangename drukte is bij het begin van de voedselbedeling en er geen ruimte is om hier een infomoment aan te koppelen.

         Driepvriesproducten zijn vaak uitgeput tegen het einde van de voedselbedeling.

De input uit deze evaluatie namen we mee bij de verdere vormgeving van de voedselbedeling.

 

Doelgroep

Dit is de doelgroep die in aanmerking komt voor FEAD-goederen, namelijk behoren tot een van volgende categorieën:

1)       leefloongerechtigden; 

2)       financieel gesteunden (ter hoogte van het leefloon);

3)       personen in collectieve schuldenregeling;

4)       personen binnen de dienst schuldbemiddeling waarvan het leefgeld op jaarbasis onder de armoedegrens valt;

Voor deze categorie wordt het inkomens-onderzoek vastgelegd in een verslag. 

Het bedrag van het wekelijks leefgeld wordt genoteerd.

5)       andere: Personen die onder de armoedegrens leven maar niet tot bovenstaande categorieën behoren. 

Voor deze categorie wordt het inkomens-onderzoek vastgelegd in een verslag. 

De bewijzen van het sociaal onderzoek (taxi-as) zullen als bijlage aan de lijst toegevoegd worden.

 

Volgende categorieën komen niet in aanmerking ook al voldoen ze aan bovenstaande criteria:

         LOI bewoners;

         gezinnen die over voldoende financiële middelen beschikken (op basis van het inkomensonderzoek);

         gezinnen die niet regelmatig verblijven in Herselt. Zij worden verwezen naar het bevoegde OCMW.

Het OCMW zal jaarlijks nagaan of de gerechtigden nog aan de voorwaarden voldoen.

 

Locatie en periodiciteit

         Parochiezaal Blauberg (op termijn mogelijk LDC Varenwinkel)

         1 keer per maand – laatste donderdag van de maand

 

Bijdrage gerechtigden

         2 euro voor 1 volwassene

         1 euro extra per gezinslid > 18 jaar

         gratis voor kinderen < 18 jaar, in het kader van de bestrijding van kinderarmoede

 

Doelstelling is om met deze bijdragen de mensen iets extra aan te bieden tijdens de feestdagen of bij de voedselbedeling zelf (zoals een stuk taart bij een infomoment dat we koppelen aan de voedselbedeling).

 

Werkwijze

         Vrijwilligers halen voeding op in Herentals (Kamergoor) met een camionette van de werkhal.

         Voeding sorteren en ordenen in Blauberg.

         Klaarzetten (ontmoetingshoek en producten voor voedselbedeling)

         Verdeelmoment van 13.30 tot 15.30 uur:

         Lidkaart:

          voorkant: naam persoon + gezinsleden (aantal volwassenen en kinderen)

          achterkant: verdeeldata en aanduiden of betrokkene al dan niet betaald heeft

         Maximaal 2 personen tegelijkertijd bij de voedselbedeling

         2 groepen:

          van 13.30 tot 14.30 uur

          van 14.30 tot 15.30 uur

         Tijdens wachttijd:

          ontmoeting met aanbieden van koffie/water /thee;

          info-moment aan koppelen rond bepaalde thema’s, bijvoorbeeld: vrijetijdsbesteding (o. a. jeugdkampen zomervakantie, laagdrempelige activiteiten vanuit verenigingen (sport/jeugd), sportmixx, bib), energie...

 

Aanbod vanuit Foodsavers:

De voedselhub biedt volgende diensten aan:

1)       Lidmaatschap: nieuwsbrieven, gratis deelname aan leer- en netwerkactiviteiten voor organisaties en gemeenten, actief aanspreekpunt met advies en begeleiding over thema’s die relevant zijn in een voedselhub, ...

2)       FEAD (ESF+ middelen): stockage en handling: stockagecapaciteit en alle ondersteunende handling van de goederen

3)       FEAD levering: 5 keer per jaar op één plaats in de gemeente of stad, tot aan de deur op gelijkvloers

4)       Herverdeling van voedseloverschotten: ophalen van voedseloverschotten bij de distributie en bedrijven, sortering en triage en klaarmaken voor ophaling.

 

Voor de diensten 1 tot en met 3 wordt een kost per inwoner aangerekend overeenkomstig onderstaande tabel:

Diensten

Bedrag per inwoner

Max. bedrag per gemeente

Lidmaatschap

0,10 euro

1.000 euro

FEAD stockage en handling

0,10 euro

1.500 euro

FEAD levering

0,15 euro

2.000 euro

 

De kost voor de voedselherverdeling kan alleen in combinatie met het lidmaatschap. De prijs hiervoor is gebaseerd op de werkelijke afname aan 1 euro/kg, met een korting van 3 % om de kost van onbruikbare goederen te verrekenen. Maximaal bedrag op jaarbasis: 0,80 euro per inwoner. 

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het voorstel van de administratie.

 

Financiële weerslag

Kosten

7.500 euro (incl. btw), jaarlijks bij een ophaling 1x per maand (schatting)

Actie

AC000112

Actie omschrijving

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

MJP nummer

MJP001359

 

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 20 maart 2024 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het budget 2024.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Waardenmakerij vzw voor de voedselhub met de werknaam Foodsavers Zuiderkempen voor 2024.

 

Artikel 2:

Akkoord om enkel gebruik te maken van de volgende diensten:

- lidmaatschap;

- herverdeling van voedseloverschotten via een eigen initiatief van lokaal bestuur Herselt.  

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Openbare verpachting jachtrecht 2024-2033 op de domeinen van OCMW Herselt - tweede ronde

 

Situering

De huidige jachtrechten vervallen op 30 april 2024. Er is geen stilzwijgende verlenging van het jachtrecht voorzien. Bij de eerste ronde voor de toewijzing van het jachtrecht zijn enkele percelen niet gegund wegens een bod onder het minimuminschrijvingsbedrag.

De jachtrechten op deze percelen willen we opnieuw ter verpachting aanbieden, aan gewijzigde lastvoorwaarden.

 

Het vast bureau gaf in zitting van 18 maart 2024 een positief advies aan de gewijzigde lastvoorwaarden voor de verpachting van het jachtrecht op de resterende gronden van het OCMW.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art. 78, 11° en art. 84, §3, 8°a en art. 293.

Ministerieel besluit van 12 juni 2016 tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel.

Besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest [Jachtadministratiebesluit].

Jachtdecreet van 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten.

Jachtwet van 28 februari 1882, zoals van toepassing in het Vlaams Gewest. 

 

Toelichting en advies

Tijdens de openingszitting op 6 maart 2024 gaven de jagers aan dat de aangeboden gronden vanuit het OCMW eigenlijk geen 20 euro per hectare waard zijn. Toch is er een blijvende interesse vanuit de jagers om een jachtrecht op deze gronden te verkrijgen, rekening houdend met de algemene vermindering van jachtmogelijkheden in Vlaanderen, weliswaar aan een lagere prijs. 

Voorstel om voor de gronden die niet verpacht zijn een nieuwe openbare aanbesteding uit te schrijven voor de aanbesteding van het jachtrecht aan een minimuminschrijvingsbedrag van 10 euro per hectare. Het gaat om volgende percelen:

 

Lot 1

Varenbroek a/d loop

Totale oppervlakte: 1ha 15a 30ca

Capakey perceel

Ligging

Oppervlakte

Aard

13013_B_0157_000_00

Vaerenbroeck Aan Den Loop

65a 10ca

bos

13013_B_0160_000_00

Vaerenbroeck Aan Den Loop

50a 20ca

bos

Lot 4

Diekten - Weyervelden

Totale oppervlakte: 6ha 00a 85ca

Capakey perceel

Ligging

Oppervlakte

Aard

13392_M_0061_C_000_00

Weyervelden

2ha 14a 55ca

bos

13392_M_0061_D_000_00

Weyervelden

1ha 02a 40ca

bouwland

13392_M_0061_E_000_00

Weyervelden

86a 05ca

bos

13392_M_0061_F_000_00

Weyervelden

1ha 05a 15ca

bos

13392_M_0061_G_000_00

Weyervelden

29a 20ca

bouwland

13392_M_0119_000_00

Diekten

63a 50ca

weiland

Lot 11

Kraanwoud-Peerdseersel

Totale oppervlakte: 2ha 27a 66ca

Capakey perceel

Ligging

Oppervlakte

Aard

13034_I_0059_000_00

Kraanwoud

1ha 11a 70ca

bouwland

13034_I_0598_A_000_00

Peerds Eersel

1ha 15a 96ca

bouwland

Lot 14

Asbroek

Totale oppervlakte: 1ha 95a 05ca

Capakey perceel

Ligging

Oppervlakte

Aard

13013_A_0153_000_00

Asbroeck

1ha 23a 45ca

bos

13013_A_0161_A_000_00

Asbroeck

71a 60ca

bos

 

Het jachtrecht dient toegekend te worden volgens de principes van mededinging en transparantie.

De voorwaarden voor de verpachting zijn uitgewerkt in het lastenboek, zoals toegevoegd in bijlage.

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het advies van de administratie en het vast bureau.

 

Financiële weerslag

Opbrengsten uit verpachting jachtrecht.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Onder de in het lastenboek vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de openbare verpachting van het jachtrecht op de hierboven opgesomde eigendommen van OCMW Herselt, voor een termijn van acht jaar en 11 maanden, namelijk van 1 juni 2024 tot en met 30 april 2033.

 

Artikel 2:

Het jachtrecht voor de periode van 1 juni 2024 tot en met 30 april 2033 op de hierboven opgesomde eigendommen van OCMW Herselt wordt openbaar verpacht voor afzonderlijke loten (lot 1, 4, 11 en 14), overeenkomstig de lastvoorwaarden.

 

Artikel 3:

De inschrijvingen, onder gesloten omslag, dienen OCMW Herselt te bereiken tegen donderdag 16 mei 2024 om 10 uur. Het openen en voorlezen van de biedingen zal op dat moment plaatsvinden in openbare zitting in de blauwe zaal van de gemeente Herselt.

Aanbiedingen voor een prijs minder dan 10 euro per hectare zullen niet aanvaard worden.

 

Artikel 4:

De openbare verpachting zal aangekondigd worden via de gemeentelijke website en door een aanschrijving van de personen die in zitting van 6 maart 2024 een bieding uitbrachten op het jachtrecht.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.