Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 november 2022 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - voorzitter vast bureau

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - leden vast bureau

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans, Wendy Tubbax - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen, Gerda Battel - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Hoogdringend punt - Kennisname verhindering raadslid Evelien Van Bedts wegens ouderschapsverlof - Hoogdringend punt

 

Situering

Gemeenteraadslid Evelien Van Bedts verzoekt (de voorzitter van) de gemeenteraad, bij mail van 21 november 2022, om vervangen te worden als gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn omwille van ouderschapsverlof.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur, meer bepaald art. 70

 

Artikel 70

 

De verhindering, het ontslag en het verval van het mandaat van gemeenteraadslid houden van rechtswege de verhindering, het ontslag en het verval van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

 

 

KENNISNAME

van de verhindering als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van raadslid Evelien Van Bedts vanaf de raad van heden 21 november 2022.

De verhindering loopt tot en met 20 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Hoogdringend punt - verhindering Evelien Van Bedts en opvolging: installatie van Wendy Tubbax - Hoogdringend punt

 

Situering

Raadslid Evelien Van Bedts wenst omwille van medische redenen vervangen te worden als gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn gedurende haar periode van “verhindering” als raadslid.

 

Mevrouw Wendy Tubbax, tweede opvolger op de lijst CD&V+2230, wenst raadslid Evelien Van Bedts te vervangen gedurende haar periode van verhindering. Zij legde de eed af als gemeenteraadslid.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

 

Toelichting en advies

Wendy Tubbax legde de eed af als gemeenteraadslid in openbare zitting van de gemeenteraad van 21 november 2022.

 

Artikel 68 DLB

 

§ 1. Behalve in geval van toepassing van paragraaf 2, tweede lid, bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

 

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden, vermeld in artikel 6, § 3, en artikel 14, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd.

 

De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen overeenkomstig artikel 6, § 7.

 

...

 

KENNISNAME.

van de installatie van rechtswege als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van mevrouw Wendy Tubbax.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Punt bijlagen/links Audioverslag van de gemeenteraad en RMW van 24 oktober 2022
Overzicht punten

 

IOK - buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

 

Situering

De buitengewone algemene vergadering van IOK zal plaatsvinden op dinsdag 20 december om 18 uur in de kantoren van IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2022 bevat volgende agendapunten:

1)       Statutaire benoemingen

2)       Statutenwijziging

3)       Samenstelling algemeen comité en adviescomités

4)       Activiteitenplan 2023

5)       Begroting 2023

6)       Varia

 

Toelichting en advies

1)       Statutaire benoeming

In de statuten van IOK is voorzien dat een vergadering van burgemeesters een consultatie- en formatieopdracht uitwerkt, waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst te komen van 15 kandidaat-bestuurders aan de hand van de in de statuten bepaalde criteria en bij ontslag een nieuw voorstel van kandidaat-bestuurder te doen.

Dit formatie-orgaan draagt de heer Frank Sels, schepen van de gemeente Laakdal, voor als bestuurder van IOK ter vervanging van de heer Fons Hannes, gemeenteraadslid van de gemeente Meerhout; wat gevolgd werd door een voordracht vanuit de gemeenteraad van Laakdal. Dit naar aanleiding van de coalitiewissel in Meerhout waardoor de fractie van de heer Fons Hannes niet langer tot de meerderheid behoort wat cfr. de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Meerhout tot het ontslag van de heer Fons Hannes als bestuurder leidt.

2)       Statutenwijziging

Op 19 september jl. werd het ontwerp van statutenwijziging voor IOK reeds per aparte zending bezorgd.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het voorstel tot wijziging van artikel 3 van de IOK-statuten.

Periodiek wordt het statutair maatschappelijk doel van IOK aangepast en verfijnd op basis van de op vraag van de deelnemers voorziene opdrachten in hoofde van IOK.

In het ontwerp van statutenwijziging worden hiernavolgende kostendelende dienstverleningen statutair verankerd onder de opsomming van artikel 3 – Maatschappelijk doel.

      Energieloketten

      Mobiliteitsplanning en -studie

      GIS-operator

      Verplichte conformiteitsattesten

      Bike2School

3)       Samenstelling algemeen comité en adviescomités

In de loop van deze legislatuur werden bij de deelnemers enkele personele veranderingen doorgevoerd van de ambten van burgemeester, schepen ruimtelijke ordening en schepen leefmilieu en korpschef van politie. Deze worden nu conform artikel 443 DLB gecoördineerd voorgelegd aan de algemene vergadering.

Algemeen comité

Gemeente

Nieuwe burgemeester

Heist-op-den-Berg

Jan Moons

 

Adviescomité milieu

Gemeente

Nieuwe schepen

Beerse

Isabelle Druyts

Meerhout

Walter Verbraeken

Herselt

Geert Sterckx

Hoogstraten

Jef Vissers

Merksplas

Raf Verheyen

Vorselaar

Mizel Gebruers

Vosselaar

Inge Van Goubergen

 

Adviescomité ruimtelijke ordening

Gemeente

Nieuwe schepen

Beerse

Isabelle Druyts

Herselt

Geert Sterckx

Hoogstraten

Piet Van Bavel

Merksplas

Raf Verheyen

Olen

Sander Verboven

Turnhout

Stijn Adriaensens

Vorselaar

Mizel Gebruers

 

Adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing

Politiezone

Nieuwe vertegenwoordiger

Politiezone Balen-Dessel-Mol

Walter Coenraets

Politiezone Regio Turnhout

Marleen Hellemans

Politiezone Zuiderkempen

Luc Kerkhofs

4)       Activiteitenplan 2023

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het activiteitenplan 2023 en sluit zich hierbij aan.

5)       Begroting 2023

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de begroting 2023 en sluit zich hierbij aan.

6)       Varia

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutaire benoeming van Frank Sels als bestuurder van IOK.

 

Artikel 2:

Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van artikel 3 – maatschappelijk doel.

 

Artikel 3:

Hecht goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van het algemeen comité en de adviescomités.

 

Artikel 4:

Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2023.

 

Artikel 5:

Hecht goedkeuring aan de begroting 2023 en de hierin vervatte werkingskosten van de dienstverlenende vereniging IOK.

 

Artikel 6:

De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Kaderwijzigingen: organogram: goedkeuring

 

Situering

Een aantal nieuwe opportuniteiten dringen zich op, die zich vertalen in gewijzigde noden in het personeelskader / organogram.


Enerzijds worden een aantal nieuwe functies opgenomen, en een aantal andere functies uitdovend gemaakt.

Daarnaast werd het organogram voor het gedeelte OCMW met de praktijk in overeenstemming gebracht en wordt het organogram gecorrigeerd.

 

Deze wijzigingen werden reeds voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring, maar de raad voor maatschappelijk welzijn dient het organogram voor het OCMW goed te keuren.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

 

Toelichting en advies

De verschillende wijzigingen aan het bestaande kader worden toegelicht:

 

Over deze wijzigingen is overleg geweest binnen het MAT en de personeelsdienst, het college van burgemeester en schepenen en met de vakorganisaties. Deze verschillende gesprekken resulteerden in het voorliggende voorstel, dat door het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Onderhavige materie werd middels onderhands protocol aan de vakorganisaties voorgelegd.

 

De verschillende wijzigingen aan het bestaande kader worden toegelicht.

 

Samengevat: 

                Toevoeging pedagogisch coach (0.4) en pedagogisch coördinator (0.5) op niveau B1-B3

                Toevoeging aankoper B1-B3

                Schrapping diensthoofd uitvoeringsdiensten (B4-B5)

                Toevoeging werf- en wegentoezichter B1-B3

                Hernoemen functie diensthoofd technische dienst naar expert patrimonium A1-A3, en hervormen naar expertenfunctie i.p.v. leidinggevende functie

                Corrigeren organogram OCMW naar praktijk i.p.v. theoretisch kader.

                Verschuiven 0.5 D1-D3 patrimonium naar 0.5 VTE taakverantwoordelijke patrimonium poets eigen patrimonium (bestaande D1-D3 halftijds wordt D4-D5)

                Taakverantwoordelijke technieken patrimonium (1 D1-D3 wordt D4-D5)

                In de dienst patrimonium wordt 1 functie op niveau D1-D3 geschrapt

                In de dienst openbare werken wordt 1 functie op niveau D1-D3 geschrapt

                In de dienst milieu en groen worden 2 functies technisch assistent op niveau D1-D3 geschrapt en vervangen door 2 VTE seizoenarbeider E1-E3, zodat er vooral wordt ingezet op de piekperiode in de dienst milieu en groen.

 

Door bijkomend in te zetten op de versterking van de ploegbazen via taakverantwoordelijken (vooral in de ploeg patrimonium) en bijkomend te voorzien in een werf-en wegentoezichter op niveau B1-B3, kan de functie van diensthoofd uitvoeringsdiensten B4-B5 worden geschrapt. De ganse poetsdienst voor eigen patrimonium (parochiezalen, LDC, gemeentehuis, OCMW – exclusief VTC de Mixx en tennishal) wordt functioneel ondergebracht onder een halftijdse meewerkende taakverantwoordelijke D4-D5 binnen de ploeg patrimonium. (Een halftijdse D1-D3 functie wordt opgeschaald.)

In de huidige situatie beschikt de ploeg over 1 taakverantwoordelijke die volgens organogram uitdovend is. De ploeg zal in de toekomst bestaan uit 2 onderdelen.  Naast technisch onderhoud (6 personen) wordt eveneens een ploeg hygiënisch onderhoud (poetsdienst) toegevoegd. Binnen de ploeg technisch onderhoud wordt voorgesteld 1 functie D1-D3 op te schalen naar taakverantwoordelijke technisch onderhoud D4-D5.

De taken van het diensthoofd uitvoeringsdiensten situeren zich momenteel op het vlak van:

a)       Dagelijkse administratie personeel

b)       Dagelijkse administratie meldingen

c)       Coördinatie dienstoverschrijdende projecten (lange termijn)

d)       Opmaak budgetplan

e)       Opmaak ramingen en bestellingen

f)        Opmaak lastenboeken (technisch deel)

g)       Controle uitgevoerde werken

h)       Overleg met klanten (scholen, verenigingen…)

i)         Functionering en evaluatie

j)         Aanwervingen

 

Team technisch onderhoud wordt in de to be situatie (mede) aangestuurd door een taakverantwoordelijke D4-D5. Binnen de ploeg werken medewerkers met verschillende specialiteiten, die steeds werkzaam zijn op verschillende locaties. Het belang van technische kennis (specialisten in elk domein) neemt alleen maar toe. Het team moet onderhoudscontroles, opname meterstanden nutsvoorzieningen uitvoeren. Gezien het patrimonium van de gemeente en de huidige toestand van dit patrimonium, is dit quasi een dagelijkse bezigheid. Naast de controle is er eveneens het onderhoudswerk. Tegelijk worden veel investeringsprojecten (verbouwing) uitgevoerd door dit team. Er komen ook nog een aantal bijkomende gebouwen bij. De taakverantwoordelijke kan mee zorgen voor “Hands-on”-coördinatie op de werkvloer. Deze persoon kan ook de inschattingen in kader van klusdienst mee opnemen, dewelke noodzakelijk zijn voor de planning.

 

Team hygiënisch onderhoud wordt in de to be situatie (mede) aangestuurd door een 0.5 VTE taakverantwoordelijke D4-D5. Binnen de ploeg werken medewerkers steeds op verschillende locaties. Er komen in de toekomst minstens 3 gebouwen bij, met eventuele overdracht van het onderhoud in de parochiezalen. Duidelijke planning moeten opgemaakt worden, evenals opmaak behoeften op vlak van materiaal. Mensen werken alleen op een locatie waardoor regelmatig terreinbezoek nodig is. Gezien de noodzaak van het hygiënisch onderhoud is dit steeds prioritair, waardoor bepaalde taken niet verschoven kunnen worden.

 

         in de dienst patrimonium wordt 1 functie op niveau D1-D3 geschrapt

         in de dienst openbare werken wordt 1 functie op niveau D1-D3 geschrapt

         in de dienst milieu en groen worden 2 functies technisch assistent op niveau D1-D3 geschrapt en vervangen door 2 VTE seizoenarbeider E1-E3, zodat er vooral wordt ingezet op de piekperiode in de dienst milieu en groen.

 

De TO BE zou er dan als volgt uitzien:

Dienst

E-niveau

D1-D3

D4-D5 = taakverantw.

Logistiek

0

6

/

Milieu*

9 + 1 startbaner

10

2

Openbare Werken

1

5

1

Patrimonium

/

6

1

Patrimonium – poets

2

2

0.5

 

 

1 = magazijnier

 

* In de dienst milieu zijn er eveneens 5 seizoensarbeiders voorzien, en 4 art. 60’ers.

 

De coördinatie en opvolging van de overheidsopdrachten, met in het bijzonder aandacht voor duurzaamheid, circulaire economie en korte keten (oa ook bijdragen aan werkgroep duurzaamheid) wordt gecentraliseerd in een nieuwe functie aankoper-deskundige overheidsopdrachten (B1-B3) die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert gezien de organisatiebrede werking.

 

Daarnaast wordt er een halftijdse functie gecreëerd van pedagogisch coördinator (B1-B3) en een 0.4 VTE functie pedagogisch coach (B1-B3) binnen het kader van het OCMW. De nood aan het uitbouwen van een inclusieve buitenschoolse kinderopvang wordt steeds groter. Daarnaast wordt via het VIA 6-akkoord voorzien in een pedagogische ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang op de werkvloer, waar een structurele subsidie van VIA-6-middelen tegenover staat.

         pedagogisch coördinator, 0,5 VTE waarvan

         0,2 VTE ter ondersteuning van de jeugddienst (ondersteuning huis van het kind, huiswerkbegeleiding) en

         0,3 VTE ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang (oa huis van het kind, uitbouwen inclusieve opvang);

         pedagogisch coach, 0,4 VTE ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang betreft de structurele subsidie in kader van de VIA6 middelen.

 

Samenvatting: nieuwe schema TO BE in bijlage met geïntegreerde organogram gemeente – OCMW.

De donkergroene functies maken deel uit van het kader van het OCMW.

 

Financiële weerslag

De wijzigingen zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Peter Keymeulen, Milo Anthonis, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Mireille Colson, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Karen Broes en Wendy Tubbax

 

Motivatie onthouding Luc Peetermans: De fractie CD&V+2230 onthoudt zich omdat het voorgestelde kader, gezien het huidige klimaat, niet de beste optie lijkt en de kant van de gemeentelijke uitgaven te weinig bekeken is.

 

BESLUIT

Artikel 1:

De kaderwijziging en het nieuwe geïntegreerde organogram, zoals hierboven weergegeven en toegelicht, worden goedgekeurd en ingevoerd.

 

Artikel 2:

De nieuwe en niet ingevulde functies worden meteen vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Overeenkomst Fluvius aangaande oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW: goedkeuring

 

Situering

Het OCMW ontving een schrijven van Fluvius met een nieuwe overeenkomst aangaande het beheer van oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.

De huidige overeenkomst werd door Fluvius opgezegd met een aangetekend schrijven op 17 juni 2022. Deze blijft van kracht tot en met 31 december 2022.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen).

 

Toelichting en advies

Het lokaal bestuur heeft twee oplaadterminals voor de budgetmeterkaart, één op het OCMW en één in VTC de Mixx. Uit een algemeen onderzoek blijkt dat 85% van de klanten met een budgetmeter zijn meter online oplaadt en dus geen verplaatsing meer doet naar een oplaadterminal. Dit heeft ertoe geleid dat Fluvius een andere invulling heeft bepaald voor de toekenning van een (oplaad)vergoeding aan de OCMW's, met een herziening van de verdelings- of toekenningscriteria.

Dit is uitgewerkt in een nieuwe overeenkomst die moet ingaan op 1 januari 2023 (zie bijlage).

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het voorstel van de administratie.

 

Financiële weerslag

Inkomsten 2021: 10.307,13 euro (incl. btw) (behouden voor 2023 en 2024)

 vanaf 2025: 6.084,76 euro (incl. btw) (raming)

Actie AC000111

Actie omschrijving We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Nr. raming MJP000748

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Goedkeuring te hechten aan de overeenkomst met Fluvius aangaande het beheer van oplaad/betaal- terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2023.

 

Artikel 2:

De ondertekende overeenkomst te bezorgen aan secretariaatodv@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Klusjesdienst: loskoppeling van aanvullende thuiszorg: goedkeuring

 

Toelichting door schepen Elke Verlinden.

 

Situering

Op 29 maart 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn goed om vanaf 1 april 2021 een klusjesdienst op te starten, gekoppeld aan aanvullende thuiszorg en verleende goedkeuring aan het reglement "klusjesdienst Herselt". OCMW Herselt heeft de uitbreiding via Welzijnszorg Kempen van 0,72 VTE bij de aanvullende thuiszorg ingezet bij de klusjesdienst.

Na een evaluatie van de dienstverlening lijkt een bijsturing aangewezen.

 

Wettelijke gronden

Woonzorgdecreet van 25 februari 2019.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (en latere wijzigingen), meer bepaald artikel 77.

 

Toelichting en advies

Na een 1,5 jaar werd de werking van de klusjesdienst geëvalueerd. Hierbij werd het duidelijk dat:

         het gehanteerde uurtarief (9,00 euro/uur) zeer laag is in vergelijking met de gangbare marktprijzen;

         deze dienst niet de juiste doelgroep aantrekt, regelmatig zijn de aanvragers kwieke 65-plussers die 0 punten scoren op de BelRAI-screener;

         de maatschappelijk werkers veel tijd spenderen aan het afnemen van een BelRAI omdat dit noodzakelijk is voor iedere gebruiker, zelfs bij een eenmalige klus;

         de facturatie niet transparant is omdat deze verloopt via Welzijnszorg Kempen en fouten pas laat of mogelijk niet worden gedetecteerd.

Het huidige systeem is omslachtig omdat voor alle ingezette medewerkers van de uitvoeringsdiensten een terbeschikkingsstellingsovereenkomst aan Welzijnszorg Kempen moet worden opgemaakt en omdat voor iedere gebruiker een BelRAI-screener dient te worden afgenomen. Binnenkort wordt de BelRAI-screener uitgebreid met een module 'sociaal supplement' waardoor het afnemen ervan nog meer tijdsrovend zal zijn. Bovendien moet dit om de 2 jaar worden herhaald bij de regelmatig terugkerende gebruikers.

Welzijnszorg Kempen wenst voor alle logistieke hulp (poets + karwei) hetzelfde tarief te hanteren.

 

Voorstel om de klusjesdienst los te koppelen van aanvullende thuiszorg en de gesubsidieerde 0,72 VTE structureel mee in de zetten bij de poetsdienst. De poetsdienst via aanvullende thuiszorg goed te monitoren en bij te sturen zodat het totaal van 2,4 VTE gesubsidieerde uren optimaal wordt benut. Aanvullende thuiszorg is namelijk beter gesubsidieerd dan dienstencheques.

De tarieven voor het gebruik van de klusjesdienst te verhogen naar:

         15,00 euro/uur voor gebruikers met verhoogde tegemoetkoming (omnio)

         30,00 euro/uur voor gebruikers zonder verhoogde tegemoetkoming

De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in bijgevoegd reglement.

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

Zich aansluitend bij bovenstaand advies.

 

Financiële weerslag

Actie   AC000114

Actie omschrijving We ondersteunen zorgbehoevende inwoners om zo lang mogelijk kwaliteitsvol

   thuis te kunnen wonen, eventueel in samenwerking met partners.

 

Het potentieel verlies aan subsidies aanvullende thuiszorg (AT) proberen we op te vangen door extra in te zetten op poetsdienst via AT (striktere monitoring) waardoor subsidies maximaal gevrijwaard blijven.

De hogere tarieven voor klusjesdienst dan voorheen, liggen iets meer in lijn met marktconforme prijzen en zijn differentieerbaar in functie van het doelpubliek. We verwachten een optimalisatie van onze inkomsten (hogere return, maar mogelijk minder aanvragen).

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om vanaf 1 januari 2023 de klusjesdienst los te koppelen van aanvullende thuiszorg. 

 

Artikel 2:

Goedkeuring te verlenen aan het reglement "klusjesdienst" zoals toegevoegd in bijlage.

 

Artikel 3:

Dit reglement zal in werking treden vanaf 1 januari 2023 en daarbij wordt het vorige reglement opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

BKO: kwaliteitshandboek klachtenprocedure: goedkeuring

 

Situering

De klachtenprocedure werd recent herzien voor de gemeente. Voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) is een klachtenprocedure nog steeds verplicht en werd de tekst in het kwaliteitshandboek hieraan aangepast.

 

Wettelijke gronden

VR2020 1707 DOC.0749/2QUATER: Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang.

Hoofdstuk 2. Kwaliteitsvoorwaarden

Afdeling 5. Monitoring en evaluatie

Art. 19. De organisator voorziet in een procedure om mondelinge en schriftelijke klachten te behandelen. Die procedure wordt schriftelijk afgehandeld.

 

Toelichting en advies

Voor de toekenning en behoud van het kwaliteitslabel voor kleuteropvang wordt er verwacht dat er een klachtenprocedure is om zowel mondelinge als schriftelijke klachten aan te nemen en deze schriftelijk af te handelen.

 

Recent werd de klachtenprocedure voor de gemeente Herselt herschreven. Er werd afgesproken om de klachten met betrekking over BKO hierbij in op te nemen. Het kwaliteitshandboek werd hier nu aan aangepast en wordt voorgelegd ter goedkeuring.

 

Het vast bureau verleende een gunstig advies.

Het kwaliteitshandboek vindt u in bijlage.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Akkoord te gaan met de aangepaste klachtenprocedure van het kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

 

Sterrengemeente: overeenkomst met zorgnetwerk Sterrenkinderen: goedkeuring

 

Situering

Het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen lanceerde in 2022 het project Sterrensteden en -gemeenten. Mits een financiële steun van 1.000 euro kan de gemeente aan zijn inwoners bekend maken dat zij bij zwangerschapsverlies of verlies rondom de geboorte mee het platform kunnen gebruiken om hen te ondersteunen. Het Expertisecentrum ondersteunt onze gemeente om warme zorg in eigen streek te realiseren.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen).

 

Toelichting en advies

1/4 krijgt te maken met een verlies in de (prille) zwangerschap. 7 op de 1 000 kinderen sterft voor, tijdens of vlak na de bevalling. Zorgnetwerk Sterrenkinderen wil meer fysieke en psychosociale ondersteuning bieden aan de ouders en hun naasten.

Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen ontwikkelde een gratis online hulpverleningsplatform voor ouders die een kindje verliezen, met bijzondere focus rond zwangerschapsverlies. Hier kunnen zij terecht voor professionele psychosociale opvang door een opgeleide hulpverlener. 

Het Expertisecentrum zal gemeenten die een financiële bijdrag leveren, empoweren via een draaiboek, opleiding en intervisie om ook een aanspreekpunt in de gemeente te hebben. Aangezien de gemeente in de maand december sterrenbomen zal plaatsen op de Herseltse begraafplaatsen, vormt het bieden van ondersteuning aan ouders die tijdens de zwangerschap hun kind verliezen een zeer waardevolle aanvulling op het aanbod en zal de kans op depressies bij deze ouders verkleinen.

De vzw gebruikt de financiële steun voor:

         Jaarlijkse vernieuwing van hun chattool die net zoals 1712 is en ook anoniem kan

         Onderhoud van het platform

         Wekelijkse permanentie door een opgeleide hulpverlener

         Communicatiemateriaal

         Opleiding en intervisie van de gemeente en steden en ondersteuning.

Iedere sterrengemeente dient het charter in bijlage te ondertekenen.

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het voorstel van de administratie.

 

Financiële weerslag

Kosten 1.000 euro (incl. btw) - jaarlijks

Actie AC000110

Actie omschrijving In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

 

Er is nog geen budget voorzien in het MJP 2020-2025. Dit budget zal mee opgenomen worden bij de volgende aanpassing van het MJP.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Akkoord om vanaf 2023 een financiële bijdrage te storten aan het Kinderwens Expertise Netwerk voor het project Sterrengemeente.

 

Artikel 2:

Goedkeuring te hechten aan de intentieverklaring Sterrenkinderen, samenwerking pilootproject gemeentes en steden 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022