Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 maart 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mireille Colson - raadslid

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 februari 2022

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 21 februari 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 21 februari 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Punt bijlagen/links 20220221 Notulen.pdf Download
Audioverslag gemeenteraad 21 februari 2022
Overzicht punten

 

Wijzigen datum gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei naar 30 mei 2022

 

Situering

Tijdens de gemeenteraad van 22 november 2021 werden de datums vastgelegd voor de raden in 2022.

 

Toelichting en advies

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad wordt voorgesteld de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die vastgelegd werden op 23 mei te verzetten naar 30 mei 2022, zodat er een betere spreiding is van de raden.

Bij het vastleggen van de datums werd 23 mei gekozen i.p.v. de laatste maandag van de maand 30 mei omdat deze laatste maandag vlak na het verlengde Hemelvaartweekend valt. Bij eventuele toegevoegde punten zouden deze ten laatste woensdag 25 mei om 24 uur moeten bezorgd worden aan de algemeen directeur maar aangezien de diensten van het gemeentehuis en OCMW gesloten zijn op donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het niet evident om de extra punten toe te voegen in meeting en te bezorgen aan de raadsleden.

Er wordt nu voorgesteld om de raad toch te verzetten naar 30 mei maar de deadline voor indienen toegevoegde agendapunten per uitzondering te vervroegen naar dinsdag 24 mei om 24 uur zodat de administratie nog het nodige kan doen voor het versturen van de toegevoegde agendapunten.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van de administratie en het college van burgemeester en schepenen.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Milo Anthonis, Peter Keymeulen, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Evelien Van Bedts, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Stemt tegen:

Hilde Van Reet

Onthoudt zich:

Warre Schauwaers

 

 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die vastgelegd werden op 23 mei worden verzet naar 30 mei 2022.

 

Artikel 2:

Deze wijziging wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Audit Vlaanderen: kennisname auditrapport organisatiebeheersing

 

Situering

Audit Vlaanderen voerde een thema-audit ‘Beoordeling organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen 2021 bij gemeente Herselt'. De audit heeft betrekking op het jaar 2021.

Het auditrapport moet aan de raadsleden worden bezorgd.

 

Wettelijke gronden

Decreet over het lokaal bestuur , oa. artikel 29

Oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen, oa artikel 7.

 

Toelichting en advies

1 INLEIDING

Audit Vlaanderen beoordeelt in dit rapport:

         de aanpak van organisatiebeheersing bij lokaal bestuur Herselt;

         de realisatiegraad van de openstaande aanbevelingen uit voorgaande audits, waarvan de streefdatum is verlopen.

Dit rapport wordt bezorgd aan de algemeen directeur, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Audit Vlaanderen publiceert het rapport op haar website, drie maanden nadat het lokaal bestuur het definitief auditrapport ontving. Het lokaal bestuur wordt gevraagd om het rapport of een link naar het rapport op de website van Audit Vlaanderen, op de eigen website te plaatsen, zoals voorzien in het afsprakenkader dat hierover in samenwerking met de lokale besturen is opgemaakt.

 

2 AANPAK VAN ORGANISATIEBEHEERSING

2.1 ALGEMEEN

Een goed systeem voor organisatiebeheersing helpt de organisatie om:

         de risico’s die het bereiken van de organisatiedoelstellingen kunnen belemmeren, te identificeren en te evalueren;

         beheersmaatregelen te treffen om deze risico’s te beperken.

Aangezien lokale besturen en hun omgeving continu evolueren, is dit een dynamisch systeem dat vraagt om regelmatige evaluatie en bijsturing van de beheersmaatregelen.

De algemeen directeur stelt – in overleg met het managementteam – dit systeem vast en legt het algemene kader hiervan ter goedkeuring voor aan de raad. De algemeen directeur is bovendien verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing en rapporteert hierover jaarlijks aan de raad (decreet lokaal bestuur art. 217-220).

Bijkomend stelt een goed systeem voor organisatiebeheersing de organisatie in staat om aanbevelingen uit voorgaande audits en/of evaluaties op te volgen en te realiseren. Het resultaat van de realisatie neemt de organisatie mee op in de jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing.

 

2.2 BEOORDELING

Het lokaal bestuur Herselt beschikt over een in 2019 goedgekeurd kader voor organisatiebeheersing. Ze koos voor het model van de leidraad organisatiebeheersing. Het kader bepaalt dat de organisatie bij voorkeur elke 3 jaar of minstens eenmaal per legislatuur via een zelfevaluatie zal stilstaan bij de eigen werking. Er werd een zelfevaluatie uitgevoerd in 2019. Een nieuwe zelfevaluatie is momenteel niet gepland.

In de periode 2018-2021 rapporteerde de organisatie jaarlijks aan de raden over organisatiebeheersing op basis van de jaarrekening die slechts beperkte informatie over organisatiebeheersing bevat. In 2021 maakte de organisatie ook een halfjaarlijks rapport over organisatiebeheersing met een stand van zaken over de uitvoering van de verbeterpunten uit de zelfevaluatie van 2019. Dit halfjaarlijks rapport bevat ook een beperkte planning voor de periode 2022-2023. De organisatie bereidt momenteel de invoering voor van een nieuw rapporteringssysteem om de rapportering over organisatiebeheersing op een meer efficiënte en degelijke manier aan te pakken.

Het lokaal bestuur Herselt gaf zelf de status lopend aan de aanbeveling 1 met betrekking tot het kader voor organisatiebeheersing uit de thema-audit Sportinfrastructuur gemeente en AGB Herselt (zie verder).

 

2.3 CONCLUSIE

Audit Vlaanderen stelt vast dat het lokaal bestuur beschikt over een goedgekeurd en adequaat kader voor organisatiebeheersing. De organisatie werkt systematisch aan de uitvoering van dit kader. Ze beschikt over een zelfevaluatie uit 2019 en werkt momenteel aan de verbetering van de jaarlijkse rapportering. De rapportering over organisatiebeheersing gebeurde de afgelopen jaren via de jaarrekening die slechts beperkte informatie over organisatiebeheersing bevat. Met recente halfjaarlijkse rapportering (2021) en de invoering van de nieuwe rapporteringssoftware streeft de organisatie ernaar om meer transparantie over de bereikte resultaten te geven. Een nieuwe zelfevaluatie is momenteel niet gepland.

Het lokaal bestuur Herselt gaf zelf de status lopend aan de aanbeveling 1 met betrekking tot het kader voor organisatiebeheersing uit de thema-audit Sportinfrastructuur gemeente en AGB Herselt (zie verder).

Audit Vlaanderen kent de maturiteitsinschatting ‘ad-hocbasis’ toe aan de aanpak van organisatiebeheersing.

 

3 REALISATIEGRAAD VAN DE OPGEVOLGDE AANBEVELINGEN

3.1 ALGEMEEN

Audit Vlaanderen volgt aanbevelingen op die het agentschap tijdens voorgaande audits formuleerde. Dit gebeurt, waar mogelijk, op basis van de decretaal verplichte jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing aan de gemeente- en OCMW-raad.

 

3.2 BEOORDELING

Audit: Thema-audit Sportinfrastructuur gemeente en AGB Herselt (1906 049)

Aanbeveling 1:

De organisatie voert het kader voor organisatiebeheersing verder uit. De algemeen directeur rapporteert eveneens jaarlijks over de organisatiebeheersing.

Op deze manier werkt de organisatie aan een degelijke beheersing van haar risico’s en is ze transparant over haar functioneren. Ze legt hiermee de basis voor een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie.

 

Streefdatum  Status van het bestuur  Status Audit Vlaanderen  Nieuwe streefdatum

31/12/2020 Lopend  lopend  30/6/2022

 

Vaststelling: Audit Vlaanderen bevestigt de status “lopend” voor aanbeveling 1. Meer informatie over organisatiebeheersing is terug te vinden bij de hierboven vermelde inschatting van organisatiebeheersing.

 

Aanbeveling 2:

De gemeente stemt het reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur overeen met de toepassing ervan. Dit kan door het reglement aan te passen aan de praktijk, de huidige werkwijze in overeenstemming te brengen met het reglement, of na een evaluatie van de huidige praktijk te komen tot een nieuw reglement.

 

Streefdatum  Status van het bestuur  Status Audit Vlaanderen  Nieuwe streefdatum

31/12/2020  Lopend  lopend  31/12/2022

 

Vaststelling: Audit Vlaanderen beoordeelt de status van deze aanbeveling als “lopend”. Het lokaal bestuur evalueerde de bestaande erfpachtovereenkomsten in 2020 en maakte een nieuwe ontwerperfpachtovereenkomst op voor het gebruik van een deel van de gemeentelijke infrastructuur. Twee erfpachtovereenkomsten zijn in opmaak (principiële goedkeuring door het college in 2021) en zullen in 2022 definitief goedgekeurd worden. Daarnaast zullen de huurovereenkomsten voor de vrijetijdsinfrastructuur in de loop van 2022 worden herzien.

 

Aanbeveling 3:

De gemeente maakt een transparant afwegingskader voor het aanbieden van investeringssubsidies, leningen en borgstellingen voor sportinfrastructuur. De organisatie legt bovendien de rollen en verantwoordelijkheden omtrent het dossierbeheer (incl. de bewaking van de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten) duidelijk vast zodat ze ten alle tijde beschikt over een transparant, volledig en gemotiveerd dossier.

 

Streefdatum  Status van het bestuur Status Audit Vlaanderen  Nieuwe streefdatum

31/12/2020  Gerealiseerd  gerealiseerd -

 

Vaststelling: Audit Vlaanderen bevestigt de status gerealiseerd voor aanbeveling 3. Het lokaal bestuur maakte een nieuw reglement voor het toekennen van renteloze leningen op om verenigingen te ondersteunen met investeringssubsidies voor nieuwe infrastructuur. In dit reglement zijn ook de rollen en verantwoordelijkheden voor de behandeling van aanvragen en toekenning en opvolging van de renteloze leningen vastgelegd. Het nieuwe reglement wordt vanaf januari 2021 aangeboden en toegepast. In 2021 ontving de organisatie een aanvraag van een sportvereniging voor een renteloze lening die volgens het nieuwe reglement werd beoordeeld en toegekend.

 

3.3 CONCLUSIE

Lokaal bestuur Herselt realiseerde 1 van de 3 opgevolgde aanbevelingen.

Lokaal bestuur Herselt nam de nodige initiatieven om aanbeveling 3 van de thema-audit sportinfrastructuur (1906 049) tegen de vooropgestelde timing te implementeren in de werking van de organisatie.

Voor de aanbeveling 2 van dezelfde thema-audit nam het lokaal bestuur Herselt reeds een aantal initiatieven, maar een aantal acties om deze aanbeveling uit te voeren zijn nog lopende binnen een realistische termijn. Dit betekent dat de risico’s verbonden aan de aanbeveling nog onvoldoende beheerst zijn en deze risico’s een bedreiging blijven vormen voor de interne werking en het bereiken van de doelstellingen.

De aanbeveling 1 had betrekking op de aanpak organisatiebeheersing die hoger reeds werd besproken.

 

Bijlage:

integrale auditrapport

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad neemt kennis van het rapport.

 

KENNISNAME van het auditrapport van de thema-audit 'Beoordeling organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen 2021 bij gemeente Herselt'.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Afbakening werkingsgebied woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

 

Situering

Op 15 februari ontving het gemeentebestuur de brief van Vlaams minister van begroting, onroerend erfgoed en wonen Matthias Diependaele. Het besluit tot afbakening van het werkingsgebied zit in de bijlage. Voor de gemeente Herselt gaat dit om Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo die samen het werkingsgebied Kempen Zuid vormen.

 

In een volgend besluit moet de Vlaamse regering de onderlinge stemverhouding vaststellen van de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied. Zij moeten samen altijd over meer dan 50% van het totale aantal stemrechten beschikken die verbonden zijn aan de aandelen.

 

Wettelijke gronden

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 40 e.v.

Decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering op 9 juli 2021 (B.S. 10 september 2021), waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Vlaamse codex wonen van 2021 (Artikel 4.39/2, §2)

Het schrijven van de Vlaamse minister van financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed d.d. 23 oktober 2020 en 18 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied voor de woonmaatschappijen in te dienen tegen 31 oktober 2021

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het werkingsgebied Kempen-Zuid

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van verschillende besluiten over wonen

Besluit gemeenteraad van 25 oktober 2021 rond woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen

 

Toelichting en advies

Op 20 december 2021 keurde de Vlaamse regering ook het besluit tot wijziging van verschillende besluiten over wonen definitief goed. Dat besluit bepaalt dat de Vlaamse regering de stemverhouding vaststelt op basis van volgende objectieve criteria:

         de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente;

         de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente.

Het besluit voorziet dat de Vlaamse regering ook rekening kan houden met andere criteria die vermeld zijn in een advies van de gemeenteraad van een of meerdere gemeenten uit het werkingsgebied.

 

Het college stelt voor om de stemmenverdeling zoals afgesproken in het overleg tussen de verschillende besturen van 1 september 2021 te honoreren.

In deze 1ste fase van de bepaling van het werkingsgebied van de woonmaatschappij worden enkel de principes van stemrechtenverdeling tussen de lokale besturen vastgelegd. De verdeling van de aandelen wordt losgekoppeld van de verdeling van de stemrechten en zal later gebeuren bij de vorming van de woonmaatschappij. Dan zal het principe om historische engagementen maximaal te borgen, worden vastgelegd.

 

Vlaanderen schuift twee criteria naar voren om de stemrechten te verdelen: aantal sociale huurwoningen en aantal huishoudens per gemeente. De SVK-woningen zitten mee vervat in het aantal sociale huurwoningen. Gemeenten kunnen bijkomende criteria toevoegen en de verhouding tussen de criteria bepalen.

 

In eerdere ontwerpen van het decreet was ook ‘grondvoorraad’ als criterium opgenomen. Het is niet behouden omdat er heel wat discussies waren over hoe dit criterium geconcretiseerd moet worden (aankoopwaarde, huidige waarde? / wat met gronden waarop lokale besturen niet meer willen bouwen? / waarom enkel grondvoorraad en niet ook bebouwde gronden meetellen die lokale besturen inbrachten?).

 

De afspraken over de verdeling van de stemrechten zoals overeengekomen op 1 september 2021:

• Akkoord om het simpel te houden en de Vlaamse criteria te gebruiken als basis om stemrechten te verdelen.

• Gewicht tussen de criteria: aantal sociale huurwoningen per gemeente 50% en aantal huishoudens per gemeente 50%.

• Akkoord om de stemrechten te actualiseren bij het begin en halfweg de legislatuur (elke drie jaar dus).

 

Het advies hieromtrent vanuit de gemeenteraad moet uiterlijk op 13 mei 2022 bezorgd worden aan woonmaatschappij@vmsw.be. Als er geen advies komt, zal de Vlaamse regering de verdeling doen op basis van de 2 bovenstaande objectieve criteria.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van het college van burgemeester en schepenen.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Herselt wil afspraken honoreren die gemaakt werden op 1 september 2021 op een overleg met de verschillende besturen - voor zover ook de andere lokale besturen binnen de woonmaatschappij zich hieraan houden.

Afspraken over de verdeling van de stemrechten:

• Akkoord om het simpel te houden en de Vlaamse criteria te gebruiken als basis om stemrechten te verdelen.

• Gewicht tussen de criteria: aantal sociale huurwoningen per gemeente 50% en aantal huishoudens per gemeente 50%.

• Akkoord om de stemrechten te actualiseren bij het begin en halfweg de legislatuur (elke drie jaar dus).

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Aankoop tractor algemeen gebruik  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Situering

De tractor, merk Deutz van bouwjaar 1988 is aan vervanging toe. De tractor vertoont regelmatig gebreken en heeft veel onderhoud nodig. De tractor wordt onder andere ingezet bij strooidienst (voetpaden), veegwerken, hakselen aan huis en transport voor alle uitvoeringsdiensten.

 

Wettelijke gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000 euro niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Toelichting en advies

In het kader van de opdracht “Aankoop tractor algemeen gebruik ” werd een bestek met nr. 2022-241 opgesteld door gemeentelijke werkplaats.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 99.173,55 euro (excl. btw) of 120.000,00 euro (incl. 21% btw).

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële weerslag

Kosten 120.000,00 euro (incl. 21% btw)

Actie AC000014

Actie omschrijving We voorzien de nodige werkingsmiddelen om alle algemene doelen te realiseren. Aankoop tractor (vervanging Deutz)

MJP nummer MJP000090

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op budgetcode 24002000/02/0680

(actie/raming AC000014/MJP000090) van de buitengewone dienst

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1: 

Het bestek met nr. 2022-241 en de raming voor de opdracht “Aankoop tractor algemeen gebruik ”, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 99.173,55 euro (excl. btw) of 120.000,00 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op budgetcode 24002000/02/0680 (actie/raming AC000014/MJP000090) van de buitengewone dienst.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Optimalisatie collector Dieperstraat_Samenwerkingsovereenkomst Aquafin voor grondinname: goedkeuring

 

Situering

In het kader van het project  'Optimalisatie collector Dieperstraat' werd een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin nv afgesloten op 3 september 2018 onder het projectnummer 23.334. Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar werd gemachtigd om in naam van en voor rekening van de gemeente Herselt op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht met betrekking tot de prioritaire werken: aanleg van fietspaden in Dieperstraat en dit in toepassingvan art.  48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

 

Wettelijke gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2017 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 euro niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Toelichting en advies

         Voorgeschiedenis

          Op 26 oktober 2015 werd HOSBUR aangesteld tot opmaak van een rooilijnplan ikv de geplande riolerings- en wegeniswerken in de Dieperstraat.  Het dossier was op dat moment nog in handen van Hidrorio.

          Op 3 september 2018 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin nv goed. De ontwerpopdracht werd gegund aan studiebureau Antea.

          Op 28 juni 2021 werden de definitieve ontwerpplannen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

          Op 26 juli 2021 werd HOSBUR aangesteld tot opmaak van de innameplannen en schattingsverslagen.

          Op 21 februari 2022 werd de rooilijn, in functie van het definitieve ontwerpplan, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

         In het kader van de grondinnames, is het noodzakelijk een onderhandelaar aan te stellen voor het voeren van de besprekingen met de eigenaars.

         Aquafin nv beschikt reeds over een onderhandelaar voor het afsluiten van de overeenkomsten met eigenaars voor hun deel.

          De gemeente stelt Aquafin nv aan om in haar naam onderhandelingen te voeren teneinde de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten te vestigen om het project te kunnen realiseren. De gemeente doet dit zonder haar beslissingsbevoegdheid te delegeren.

          Na de uitvoering van de werken voert Aquafin nv in naam van de gemeente de nodige onderhandelingen m.b.t. de verschuldigde schadevergoedingen. De gemeente doet dit zonder haar beslissingsbevoegdheid te delegeren.

          De gemeente machtigt Aquafin nv om de tussen Aquafin en de Boerenbond overeengekomen tarieven inzake schadevergoedingen te hanteren.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.

 

Financiële weerslag

Kosten  210.000 euro (incl. btw)

Actie  AC000042

Actie omschrijving  We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen.

MJP nummer  MJP000515 Aanleg fietspaden Dieperstraat (gesubsidieerd)

 

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 15 maart 2022 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het budget 2022.

De financieel directeur verleende visum op 15 maart 2022.

 

De gemeente betaalt aan Aquafin nv, voor de onderhandelingen voor het realiseren van de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten, een vergoeding van 79,21 euro/uur (excl. btw).

Per inneming (kadastraal perceel) of per te vestigen recht worden voorzien:

- 3 bezoeken van de onderhandelaar (3 uur per bezoek) = 9 uur per eigenaar

- administratieve uren intern (60 uur)

Rekening houdende met het feit dat er in dit dossier 285 eigenaars zijn, ramen we die voorlopig op:

- een totaal van 2.565 uur onderhandelingen

- 60 uur administratief

Dit komt op een totaal van 2.625 uur.

 

Ter vergelijking :

De offerte van IOK in 2019 bedroeg 77,28 euro/uur (excl. btw)

 

De voorzitter schorst de gemeenteraad om 20.15 uur.

De voorzitter hervat de gemeenteraad om 20.27 uur.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Milo Anthonis, Peter Keymeulen, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

 

Motivatie onthouding Luc Peetermans: Met hetgeen voorligt, liggen ALLE kosten (ook die van Aquafin) bij de gemeente en is het de gemeente die 100% de rekening moet betalen. Daarom zal de fractie CD&V+2230 de samenwerkingsovereenkomst niet goedkeuren. De fractie zal niet tegenstemmen want is niet tegen het project op zich. De fractie CD&V+2230 betreurt dat het punt niet kan uitgesteld of beter aangebracht worden.

 

BESLUIT

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin in kader van de onderhandelingen voor grondinnames.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd punt Groen -Verkeerssituatie start en einde KSA en Scouts in Blauberg - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

 

Situering

Elke zaterdag gaan heel wat Herseltse kinderen naar de Scouts en KSA in Blauberg.

Doordat heel wat kinderen met de wagen gebracht en afgehaald worden, is de verkeersituatie bij de start en het einde van de activiteiten er enorm onoverzichtelijk en bij momenten gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Groen Herselt wil die situatie aangepakt zien.

 

Toelichting en advies

Bij de start en het einde van de activiteiten van Scouts en KSA is de verkeersdruk in Verbrand Goor zeer hoog. Het is er zo erg dat zelfs de paar tientallen meter te voet van de wagen tot aan de ingang van de speelterreinen bij momenten zeer gevaarlijk zijn. De ervaring voor de (ouders en) kinderen die met de fiets komen, zal hetzelfde zijn.

 

Enkele vaststellingen:

         Wagens parkeren er langs beide kanten van de weg, onder andere op de graskanten van de woningen, soms ook gewoon op de rijweg. Daardoor moeten voetgangers op de rijweg stappen om naar het speelterrein te gaan.

         Er wordt in de bocht ter hoogte van de ingang van de speelterreinen/paadje op de weg geparkeerd, tot bijna vlak voor de ingang. Fietsers en voetgangers moeten daardoor nog verder de rijweg op om rond de geparkeerde wagen te fietsen/stappen.

 

 

         Terwijl er langs beide kanten van de rijweg wagens geparkeerd staan en voetgangers dus de rijweg op moeten, blijven wagens in beide richtingen aan en af rijden.
Ondanks aangepaste snelheid van de wagens is en voelt dit zeer onveilig voor voetgangers en fietsers.

         De parkeerdruk zorgt ook voor schade aan de graskanten, meer bepaald bij Verbrand Goor nr 39.
 

Wij stellen hier geen pasklare oplossing voor omdat de aanpak van dit probleem volgens Groen Herselt er in overleg tussen gemeente, jeugdbewegingen en buurtbewoners moet komen. Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren om:

         ongevallen te vermijden

         de vicieuze cirkel te doorbreken waarbij de onveilige situatie voor voetgangers en fietsers leidt tot nog minder kinderen (en ouders) die de fiets te nemen om naar Scouts of KSA te gaan.

 

Mogelijke pistes:

         lokaal circulatieplan

         parkeerverbod in bepaalde delen van Verbrand Goor

         beloningssysteem die kinderen en ouders aanmoedigt om de fiets te nemen

        

 

Voorstel tot besluit:

Artikel 1:

De gemeente bekijkt in overleg met de Blaubergse Scouts en KSA en de buurtbewoners hoe de verkeersveiligheid in Verbrand Goor kan worden verbeterd bij de aanvang en het einde van de jeugdactiviteiten. De gemeente houdt daarbij rekening met het STOP-principe om de vicieuze cirkel richting meer autogebruik te doorbreken.

 

Artikel 2:

De voorstellen die uit dat overleg komen worden door het gemeentebestuur bezorgd aan de gemeenteraad.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijk besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van Groen Herselt!

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeente bekijkt in overleg met de Blaubergse Scouts en KSA en de buurtbewoners hoe de verkeersveiligheid in Verbrand Goor kan worden verbeterd bij de aanvang en het einde van de jeugdactiviteiten. De gemeente houdt daarbij rekening met het STOP-principe om de vicieuze cirkel richting meer autogebruik te doorbreken.

 

Artikel 2:

De voorstellen die uit dat overleg komen worden door het gemeentebestuur bezorgd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

 

 

ID

Type

Status

Datum

Beschrijving van het te onderzoeken item

Wie rapporteert

Graad van belang

Datum rappor-

tage

1

stand van zaken

Open

25 maart 2019

LDC Varenwinkel

college

Normaal

nvt

2

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Jeugdlokalen Blauberg

college

Normaal

nvt

3

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Werkgroep Duurzaamheid

college

Normaal

nvt

4

stand van zaken

Open

23 april 2019

Jeugdhuis de Choke

college

Normaal

nvt

5

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspad Dieperstraat

college

Normaal

nvt

6

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspaden en riolering Aarschotsestwg.

college

Normaal

nvt

7

stand van zaken

Open

27 oktober 2020

Tennishal

college

Normaal

nvt

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022