Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 5 september 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Milo Anthonis - voorzitter

Peter Keymeulen - burgemeester

Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx - schepenen

Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luc Peetermans, Mireille Colson - raadsleden

 

Overzicht punten

 

Toegevoegd punt vanwege de voorzitter - Kennisgeving aan de raad: einde periode van afwezigheid wegens ziekte van raadslid Karen Broes - Toegevoegd punt ingediend door Milo Anthonis

 

Situering

In de raadszitting van 25 april 2022 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid Karen Broes vanaf de raad van 25 april 2022.

 

Wettelijke gronden

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur voorziet:

 

Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

 

De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De vervanger legt de eed af in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

 

Toelichting en advies

Raadslid Karen Broes liet weten dat zij vanaf 5 september 2022 haar mandaat herneemt.

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 27 juni 2022

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 27 juni 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 27 juni 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Punt bijlagen/links Audioverslag gemeenteraad 27 juni 2022
Overzicht punten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur

 

Situering

Het decreet lokaal bestuur (dat het vroegere decreet intergemeentelijke samenwerking (het “DIS”) integreerde) wil beletten dat de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een eigen leven zouden gaan leiden en dat het lokaal bestuur als zodanig de controle over deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zou verliezen.

Het belang van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen is groot: Er zijn nu reeds in totaal 298 samenwerkingsverbanden, verdeeld als volgt:

– 152 interlokale verenigingen;

– 50 projectverenigingen;

– 36 dienstverlenende verenigingen;

– 60 opdrachthoudende verenigingen

Het is dus aangewezen de belangrijkste krachtlijnen van de besluiten, genomen tijdens de algemene vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kort ter kennis te brengen.

 

Wettelijke gronden

         Artikel 441 van het decreet lokaal bestuur stelt dat leden van de raad van bestuur of gemandateerden van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging minstens tweemaal per jaar tijdens de openbare zitting van hun gemeenteraad verslag dienen uit te brengen.

         Artikel 389 decreet lokaal bestuur vult aan: de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.

 

KENNISNAME

Van de beknopte toelichting door de voorzitter van de raad dat dit agendapunt inhoudelijk wordt voorbereid door de meerderheid tegen de raad van oktober.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Stopzetting studieopdracht Antea - Buitengewoon onderhoud wegen: goedkeuring dading

 

Situering

Naar aanleiding van de stopzetting van de opdracht 'Buitengewoon onderhoud wegen', dringt de stopzetting van de studieopdracht van Antea in het kader van deze opdracht zich op.

 

Toelichting en advies

Na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, cfr. artikel 42, §1, 1°, c) van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, werd Antea Belgium nv aangesteld als ontwerper voor de opdracht met als voorwerp ‘Studieopdracht buitengewoon onderhoud gemeentewegen (asfalt - beton) incl. veiligheidscoördinatie (2020)’.

 

Antea Belgium nv heeft, na selectie van straten of delen van straten een bestek uitgeschreven. Er werd een prioriteitenlijst voorgesteld met volgende onderdelen: asfalt, beton, voegvulling en kasseien. In het college van 29 maart 2021 zijn de straten of straatdelen goedgekeurd die verder onderzocht zijn: vastleggen uitvoeringswijze en raming. Hieruit is gebleken dat de raming van de opgesomde straten/straatdelen samen het beschikbare budget ver overschrijdt. Na selectie zijn de weerhouden straten opgenomen in een bijzonder bestek. Het bestek is goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 mei 2021.

 

In zitting van 10 januari 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht ‘Buitengewoon onderhoud wegen 2021’ stop te zetten.

 

Antea heeft in het kader van zijn studieopdracht 'Buitengewoon onderhoud wegen' reeds prestaties geleverd. Door de stopzetting van de procedure om een aannemer in het dossier aan te stellen, moet het studiebureau echter geen verdere prestaties meer leveren. In overleg met Antea werd er overeen gekomen de opdracht minnelijk stop te zetten. De reeds gevorderde erelonen dekken de reeds door hun gemaakte kosten. Met het oog op een goede verdere samenwerking in de toekomst, vordert Antea geen stopzettingsvergoeding.

 

Op basis van deze informatie is een dading (in bijlage) opgesteld, welke reeds goedgekeurd werd door Antea.

 

Argumentatie van het gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij de voorgestelde dading.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Peter Keymeulen, Milo Anthonis, Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms en Karen Broes

 

 

BESLUIT

Artikel 1:

Goedkeuring te hechten aan de dading met Antea naar aanleiding van de stopzetting van de opdracht met als voorwerp ‘Studieopdracht buitengewoon onderhoud gemeentewegen (asfalt - beton) inclusief veiligheidscoördinatie (2020)’.

 

Artikel 2:

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen deze dading namens de gemeente ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Brandweerbijdrage: afrekening 2015 (werkingsjaar 2014)

 

Situering

De gemeente Herselt dient bij te dragen aan het brandweerkorps dat de bescherming van het grondgebied Herselt op zich neemt.

 

Herselt was, voor werkingsjaar 2014, een door Z-centrum Westerlo beschermde gemeente.

 

Op 19 juli 2022 ontving de gemeente een schrijven vanwege de gouverneur i.v.m. afrekening van de brandweerbijdragen 2015 (werkingsjaar 2014). Op basis van deze berekening zou de gemeente Herselt voor dit werkingsjaar in totaal nog 118.168,81 euro moeten bijdragen als saldo.

 

De gouverneur verzoekt de gemeente een advies te formuleren binnen de 60 dagen; zoniet wordt het advies geacht gunstig te zijn.

 

Voor de afrekening van de saldi 2007-2011 diende de gemeente Herselt, samen met andere beschermde gemeentes, een bezwaar in bij de gouverneur, nadat de bijdragen verhoogd waren na protest van de beschermende gemeentes. De bevoegde minister besloot echter op 19 mei 2014 om de bezwaren van de beschermde gemeentes niet te weerhouden en de bijdragen te behouden volgens de laatste berekeningen.

 

De berekening voor het werkingsjaar 2014 is, door de diensten van de gouverneur, op dezelfde wijze gebeurd.

 

Wettelijke gronden

Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Veiligheid.

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Wet van 8 juli 1964 - Dringende geneeskundige hulp en vervoer per ambulance van zieken en gewonden.

Besluit van 8 november 1967 - Normen voor personeel en uitrusting.

Koninklijk besluit van 25 oktober 2006 - Nieuwe regels voor de jaarlijkse forfaitaire bijdrage ten laste van de gemeenten.

Wet van 15 mei 2007 - Civiele veiligheid.

Het arrest van de raad van state nr. 204.782 van 4 juni 2010 dat het voormelde koninklijk besluit vernietigde waardoor er geen reglementaire basis meer was om de verdeling van de brandweerkosten te doen.

Wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming.

 

Toelichting en advies

Voor het jaar 2014 betaalde de gemeente al voorschotten ten belope van 210.693,02 euro. Aangevuld met de thans voorgestelde saldo levert dit volgend totaalbeeld op:


Van 2014 naar 2015 is er een daling van de bijdrage (-0,30%).

 

De bijdrage voor werkingsjaar 2014 bedraagt ca. 22,78 euro per inwoner/jaar (14.434 inwoners in 2014). Gemeenten beschermd door een X- of Y-centrum, betalen per inwoner meer.

 

Het totaalbedrag ligt iets lager dan in 2013 en 2014, maar ligt wel in lijn en is op dezelfde basis berekend. Het voorstel is dan ook om deze afrekening positief te adviseren.

 

Afrekeningsjaar 2015 (werkingsjaar 2014) is het laatste jaar dat de afrekening nog op deze wijze diende te gebeuren. Vanaf 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones / brandweerzones opgestart en verloopt de financiering anders. Ter vergelijking: in 2022 bedraagt de bijdrage van de gemeente aan de brandweerzone 375.950 euro (of 25,53 euro per inwoner/jaar)

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de administratie.

 

Financiële weerslag

Kosten 118.168,81 euro

 

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 25 juli 2022 blijkt dat er voldoende budget is voorzien.

 

In de loop van 2017 werd er een aanzienlijke extra reserve ingeschreven met het oog op de afrekeningen voor werkingsjaar 2013 en 2014 (thans voorliggend). Na het betalen van het voorschot voor werkingsjaar 2013, bleef hier nog 181.631,10 euro van over. Dit bedrag staat/stond nog altijd gereserveerd voor deze laatste afrekening.

 

Als we het saldo van werkingsjaar 2014 hiervan aftrekken, blijft er nog een reserve van 63.462,29 euro over. Dit bedrag dient niet meer behouden te blijven en komt dus (positief) ten goede van de rekening 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Gunstig advies te verlenen aan de afrekening van de brandweerbijdragen 2015 (werkingsjaar 2014).

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Overeenkomst renteloze lening gemeente-AGB: goedkeuring

 

Situering

AGB Herselt realiseert momenteel op Asbroek 4 twee nieuwe padelterreinen, twee nieuwe buitentennisterreinen en noodzakelijke omgevingsinfrastructuur (parkings, groenaanleg, wadi fietsenstallingen...). Dit vergt een investering van ca. 900.000 euro.

 

AGB Herselt kan deze investering deels met eigen middelen bekostigen maar heeft nood aan bijkomende externe financiering. In het meerjarenplan 2020-2025 van zowel de gemeente Herselt als van AGB Herselt werd, voor dit project, voorzien in een renteloze lening t.b.v. 380.000 euro vanwege de gemeente aan AGB Herselt.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

 

Toelichting en advies

AGB Herselt vraagt de gemeente om een lening van 380.000 euro, ter mede-financiering van nieuwe padel- en tennisterreinen. Aangezien de bouw enige tijd in beslag neemt en er dus niet onmiddellijk inkomsten kunnen gegenereerd worden door het AGB uit het nieuwe complex, wordt er voorgesteld om een lening op een termijn van 20 jaar af te sluiten, terug te betalen vanaf het derde jaar (2024) tot en met het twintigste jaar (2041). Dit is naar analogie met de eerdere renteloze lening voor de tennishal en multifunctionele zaal.

 

Deze overeenkomst valt buiten het algemeen reglement 'renteloze leningen (verenigingen)'. De reden hiervoor is dat AGB Herselt zich volledig heeft ingeschreven in het gezamenlijke beleidsplan van gemeente - OCMW - AGB en dat AGB Herselt ook bestuurlijk volledig onder controle van de gemeente valt. In die context worden er dan ook geen bijkomende waarborgen gevraagd aan AGB Herselt. Indien AGB Herselt zou ophouden te bestaan, is de gemeente de enige opvolger in rechten.

 

Het advies is dan ook om deze renteloze lening toe te staan.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de administratie.

 

Financiële weerslag

380.000 euro (incl. btw) terug te betalen door het AGB over een periode van 20 jaar, zonder terugbetaling gedurende de eerste 2 jaar (2022-2023). De terugbetalingen worden gespreid over 18 jaren (2024-2041).

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Volgende overeenkomst tussen de gemeente Herselt en AGB Herselt goed te keuren:

 

 

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE HERSELT EN AGB HERSELT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN RENTELOZE LENING T.B.V.  380.000 euro

 

TUSSEN

 

De gemeente Herselt, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt, vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad Milo Anthonis en algemeen directeur Tina Vervloessem, hierna genoemd de gemeente,

 

EN

 

AGB Herselt (BE0881.917.070), met zetel Kerkstraat 1 te 2230 Herselt en vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur Peter Keymeulen en secretaris Elsbeth Beerts, hierna genoemd het AGB,

 

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

Bijzondere bepalingen

 

Artikel 1

De gemeente kent het AGB een renteloze lening toe voor een bedrag van 380.000 euro.

 

Artikel 2

Deze lening zal door het AGB aangewend worden voor de realisatie van twee padelterreinen, twee buitentennisterreinen en de noodzakelijke omgevingsaanleg (parkings, wadi, fietsenstalling, groenaanleg...), locatie gelegen te Asbroek 4 te 2230 Herselt.

 

Artikel 3

De terugbetaling van de lening gebeurt in gelijke schijven via jaarlijkse aflossingen. De eerste aflossing moet gebeuren voor 15 december 2024. De jaarlijkse vervaldag is 15 december. De periode van terugbetaling bedraagt twintig jaar en zal een einde nemen op 15 december 2041. De twee eerste jaren (2022 en 2023) is er geen aflossing van kapitaal. Jaarlijks vanaf jaar 3 tot en met jaar 20 zal het AGB bijgevolg 21.111,11 euro aflossen. Deze aflossingen dienen te gebeuren op rekening BE88 0910 0008 8541 van gemeente Herselt.

 

Artikel 4

De uitbetaling van de lening verloopt in 1 schijf, via een storting door de gemeente op rekening BE16 0910 1710 5674 van AGB Herselt en dit ten laatste op 15 december 2022.

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 5

§1. De aanvrager verbindt er zich toe het ontleende bedrag uitsluitend aan te wenden voor het project waarvoor de lening wordt aangevraagd.

 

§2. Conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, heeft het gemeentebestuur recht op informatie en financiële controle over de begroting en de rekening van de aanvrager. Het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de renteloze lening te controleren. De aanvrager verbindt er zich toe om de bewijsstukken van aanwending van de renteloze lening voor te leggen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur.

 

§3. Elke met de bestemming strijdige aanwending van de renteloze lening (of van een gedeelte ervan) heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag tot gevolg.

 

Artikel 6

§1. Bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing, wordt vanaf de 9e dag na de vervaldag een intrest van 5% (op jaarbasis) aangerekend op het verschuldigde bedrag.

 

§2. Het gemeentebestuur stelt de aanvrager bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing aangetekend in gebreke.

 

Artikel 7

Alle wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen e.d., voor zover van toepassing, moeten aangevraagd worden door de aanvrager. Registraties, taksen, administratiekosten, kosten van borgstelling e.d. zijn ten laste van de aanvrager. AGB Herselt zal de infrastructuur en uitrusting waarvoor deze lening werd toegekend als een goede huisvader onderhouden.

 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Herselt op 5 september 2022.

 

 

in twee exemplaren waarvan elk van de partijen erkennen er één te hebben ontvangen.

 

Voor AGB Herselt,

 

 

Elsbeth Beerts Peter Keymeulen

Secretaris AGB Voorzitter raad van bestuur AGB

 

 

Voor de gemeente Herselt,

 

 

Tina Vervloessem Milo Anthonis

Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Gemeente zonder gemeentehuis - Dienst Omgeving - Oproep tot samenwerking: geïnformeerde gemeente

 

Situering

Het projectteam 'Gemeente Zonder Gemeentehuis' van de stad Mechelen heeft via mail een oproep tot samenwerking gedaan (zie ook bijlage).

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

 

Toelichting en advies

Er wordt een actieplan opgemaakt dat als subsidieaanvraag binnen 'Gemeente Zonder Gemeentehuis' wordt ingediend door het projectteam van de stad Mechelen. Omdat binnen dit project oplossingen worden gebouwd met impact op de werking van alle lokale besturen, wordt de vraag gesteld of de gemeente Herselt het project mee wenst op te volgen of vorm te geven als het project goedgekeurd wordt.

 

Er zijn drie mogelijkheden:

         Deelnemen als stuurgroep (actief de inhoud bepalen en de richting van het hele project)

         Deelnemen als actiegroep (actief de inhoud bepalen en de richting van een werf of actie)

         Deelnemen als geïnformeerde gemeente, waarbij de gemeente geïnformeerd wordt en zorgt voor draagvlak

 

Het project wil tegemoet komen aan de nood aan efficiëntiewinsten binnen de dienst omgeving.  De druk op  “Omgevingsdiensten” bij lokale besturen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Enerzijds zijn er de externe maatschappelijke factoren die de druk op ruimte en kwalitatief wonen verscherpen, anderzijds gaat er binnen de werking van de lokale omgevingsdiensten nog veel tijd verloren aan zoekwerk en niet sluitende processen. Als we naar de producten van onze “Omgevingsdiensten” kijken, dan zijn die te vatten in 3 categorieën:

- Producten via het omgevingsloket (Vergunningen, verkavelingen)

- Producten niet via het omgevingsloket (Notarisbrief, openbaarheid v. bestuur, ROP, …)

- Informele vragen en besprekingen. (Mails, telefoon, vergaderingen, advies, …)

 

Het doel van het via Stad Mechelen ingediende project is:

- Papegaaiwerk tot een minimum beperken (Zoeken, overtypen, knip- en plakwerk ed.)

- Omgevingsproducten maximaal automatisch opmaken, met alle beschikbare data en kennis.

- Data zodanig bijhouden en uitwisselen dat iedereen, eender waar en wanneer steeds over de dezelfde en meest accurate gegevens beschikt.

- De communicatie tussen burger en overheid eenvoudiger, eenduidiger, efficiënter maken.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 23 augustus 2022 dat de gemeente Herselt zal deelnemen als geïnformeerde gemeente, om op deze manier ook de eigen dienstverlening en werking te kunnen verbeteren.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel.

 

Financiële weerslag

Er wordt voor dit project geen financiële inbreng gevraagd.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Peter Keymeulen, Milo Anthonis, Elke Verlinden, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthoudt zich:

Karen Broes

 

 

BESLUIT

De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname van de gemeente Herselt als geïnformeerde gemeente binnen het project 'Gemeente Zonder Gemeentehuis'.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Verlenging erkenning Sociale Huisvestingsmaatschappijen: goedkeuring

 

Situering

Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De Vlaamse overheid wenst met de vorming van de woonmaatschappij de dienstverlening te verhogen, de complementaire werking van het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingmaatschappij te verenigen, de transparantie te verhogen en de regierol van het lokaal bestuur te doen primeren en de lokale betrokkenheid en zeggenschap te waarborgen.

 

Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse regering de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen goed. De gemeenten Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo vormen het werkingsgebied Kempen-Zuid.

 

Om een ééngemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied te vormen, moet een heel traject doorlopen worden en moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden tot erkenning als woonmaatschappij (ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij, ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing…) door te voeren met een andere woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij). Indien dit traject niet haalbaar is tegen 1 januari 2023, kan een verlenging van de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij bekomen worden en dit tot 30 juni 2023. Daartoe moet een aanvraag ingediend worden bij het agentschap Wonen-Vlaanderen en dit ten laatste op 30 september 2022. Daarbij moeten de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappijen aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zullen kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied (art. 223, §2, 2de lid van het BVR van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen).

 

Op het lokaal woonoverleg werd reeds meermaals aangehaald door de betrokken SHM’s en SVK’s dat de timing om tegen 1 januari 2023 een woonmaatschappij te vormen quasi onhaalbaar zal zijn, ongeacht het intensieve traject dat momenteel wordt doorlopen.

 

Het traject tot verlenging van hun erkenning werd besproken op de Conferentie van Kempense burgemeesters d.d. 14 mei 2022.

 

Het voorliggend aanvraagformulier met stappenplan om tijdig als woonmaatschappij erkend te worden, werd besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 augustus 2022.

 

Wettelijke gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 40 e.v..

De Vlaamse codex wonen van 2021, zoals gewijzigd.

Het besluit Vlaamse codex wonen van 2021, zoals gewijzigd.

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij  een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

De besluiten van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 tot vaststelling van de werkingsgebieden.

 

Toelichting en advies

In bijlage wordt het aanvraagformulier met stappenplan toegevoegd dat de te doorlopen stappen weergeeft om tijdig als woonmaatschappij erkend te worden.

 

Het stappenplan voldoet aan de doelstellingen van de gemeente Herselt.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de administratie.

 

Financiële weerslag

De aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft geen financiële impact.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen de Geelse Huisvesting, de Woonbrug, Zonnige Kempen, Kleine Landeigendom Zuiderkempen tot en met 30 juni 2023.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt uiterlijk 28 september 2022 aan IOK bezorgd, waarna de betrokken SHM uiterlijk 30 september 2022 hun aanvraag tot verlenging van hun erkenning zullen indienen, inclusief voorliggend advies.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Samenwerkingsovereenkomsten met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw: goedkeuring

 

Situering

24 juni 2022: Kennismaking tussen gemeente en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, waarbij de verschillende mogelijkheden besproken werden om een samenwerking uit te werken rond het project 'Trage Wegen'.

15 juli 2022: Aanleveren van 2 voorstellen tot samenwerkingsovereenkomsten voor de opmaak van een Trage Wegenwerking.

 

Wettelijke gronden

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente Herselt.

 

Toelichting en advies

Korte samenvatting van beide samenwerkingsovereenkomsten:

 

Samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een beleidskader voor het traag netwerk op het grondgebied van gemeente Herselt

Duur: 1 januari 2023 – 1 juli 2024

Taak: Algemene coördinatie en opvolging trage wegenproject

Prijs: 30.000 euro

Hoe: Eindresultaat: beleidskader voor het traag netwerk

         Vooropstellen wensbeeld voor traag netwerk: aangeven richtinggevende visie voor faciliteren van beslissingen m.b.t. gemeentewegen

         Zowel conceptueel als dynamisch

         Opmaken afwegingskader: faciliterend karakter

         Indicatie van het juridische statuut voor elk van de geïnventariseerde trage wegen

         Eén of meerdere operationele keuzes

Procedurele stappen:

         Opstart

         Ontwerp beleidskader

         Visie gewenste structuur ‘traag netwerk’

         Analyseren van de lokale situatie

         Uitwerken van concepten en wensbeeld

         Afwegingskader duurzaam trage wegenbeleid

         Beperkte studie van de juridische context van de trage wegeninventaris

         Operationele beleidskeuzes vastleggen

         Start openbaar onderzoek

         Participatie en advies

         Definitief kader

Tijdsinvestering:

         60 werkdagen 30.000 euro

 

Samenwerkingsovereenkomst voor een trage wegenproject rond uitvoering op het grondgebied van gemeente Herselt

Duur: 1 januari 2023 – 1 juli 2024

Taak: Algemene coördinatie en opvolging trage wegenproject

Prijs: 35.000 euro

Hoe: Ondersteuning en coördinatie volledig traject

         Start bij selectie wenstrajecten

         Opvolgen terreinrealisatie

Verloop:

         Opstart: werkgroep samenstellen

         Selecteren van de te realiseren wenstrajecten

         Uitwerken tot net voor ‘de schop in de grond’

         Terrein en desktopanalyse

         Uitwerken van inrichtingsplan

         Onderhandelen met eigenaars, pachters en andere betrokken partners

         Eventuele procedures ter voorbereiding van de terreinrealisatie

         Aanreiken van stappenplan (uitvoering procedure door gemeente zelf)

         Ondersteunen bij uitwerken communicatie

         Infomoment / participatiemoment

         Opvolgen van de terreinwerken

 

Tijdsinvestering:

         70 werkdagen 35.000 euro

         Dient voor:

         5 eenvoudige terreinrealisaties

       OF

         3 middelgrote terreinrealisaties

       OF

         1 grote terreinrealisatie

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de inhoud van beide samenwerkingsovereenkomsten.

 

Financiële weerslag

Bij de budgetbesprekingen voor 2023 dienen onderstaande bedragen voorzien te worden voor begrotingsjaren 2023 - 2024 en dit voor volgende samenwerkingsovereenkomsten:

         30.000 euro (incl. btw) voor samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een beleidskader voor het traag netwerk op het grondgebied van gemeente Herselt;

         35.000 euro (incl. btw) voor samenwerkingsovereenkomst voor een trage wegenproject rond uitvoering op het grondgebied van gemeente Herselt.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, voor de opmaak van een beleidskader voor het traag netwerk op het grondgebied van gemeente Herselt, goed en dit voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 en dit voor een bedrag van 30.000 euro (incl. btw).

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, voor een trage wegenproject rond uitvoering op het grondgebied van Herselt, goed en dit voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 en dit voor een bedrag van 35.000 euro (incl. btw).

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Verlenging concessiecontract met NMBS - fietsroute Kempen - Hageland: goedkeuring

 

Situering

Tijdens de zitting van 22 februari 1998 werd de overeenkomst met de NMBS, in verband met de bezetting van de spoorwegbedding van de voormalige lijn 29, momenteel gebruikt als fietspad Hageland-Kempenroute, goedgekeurd.

Deze overeenkomst werd afgesloten voor 25 jaar voor de som van 129.000 BEF/jaar (gekoppeld aan de indexcijfers) of 3.197,83 euro/jaar.

 

Er wordt voorgesteld deze overeenkomst te verlengen met 2 jaar voor de som van 9.075 euro/jaar.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Toelichting en advies

Er wordt een voorstel gedaan door de NMBS voor het afsluiten van een concessieovereenkomst, als verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst, voor een periode van 2 jaar.

De vergoeding werd in 1997 gebaseerd op het artikel 'Niet-commercieel terrein'. Voor de vergoeding vanaf 1 oktober 2022 wordt de vergoeding volgens artikel 'Terrein fiets/wandelpad (ganse bedding) berekend.   Deze vergoeding wordt opnieuw geïndexeerd op 1 oktober 2023.

 

Voor het realiseren van de fiets-o-strade F106 is het belangrijk dat grondstroken die deel uitmaken van deze concessie in beheer blijven van de gemeente.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel.

 

Financiële weerslag

Advies van de financieel directeur:

 

In het meerjarenplan is er voor 2022 een krediet van 5.200 euro voorzien, een bedrag in lijn met de voorgaande jaren (2021 was 4.948,98 euro).

Er was geweten dat de overeenkomst afliep, maar er was geen zicht op een nieuwe overeenkomst.

Pas medio 2022 legde de NMBS een nieuw voorstel voor waarbij de jaarlijkse vergoeding vanaf dit jaar 9.075 euro per jaar zou bedragen (jaarlijks indexeerbaar).

 

Het voorziene krediet is ontoereikend.

Als het college en de gemeenteraad het opportuun vinden om deze overeenkomst, met het oog op de toekomstige realisatie van een fiets-o-strade, i.s.m. de provincie, af te sluiten, dan dienen er extra middelen voorzien te worden.

De mogelijkheid is er om 3.900 euro krediet te verschuiven van MJP000078 (onvoorziene opportuniteiten) naar MJP000587 (huren fietspad).

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Er wordt ingestemd met de verlenging van het bezettingscontract goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 1998 i.v.m. de bezetting van de spoorwegbedding van de voormalige lijn 29 of het fietspad Hageland-Kemperoute.

 

Aangaande deze verlenging wordt het concessiecontract 202253001, voorgesteld door de NMBS, i.v.m. een goed van het openbaar domein van de NMBS, goedgekeurd.

 

De voorwaarden opgenomen in dit contract zijn bijgevoegd in bijlage en maken integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 2:

De nodige kredieten, 3.900 euro, te verschuiven van MJP000078 (onvoorziene opportuniteiten) naar MJP000587 (huren fietspad).

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Toegevoegd agendapunt namens Groen Herselt: Gemeentekorting busabonnementen De Lijn - Toegevoegd punt ingediend door Karen Broes

 

Situering

Sinds enkele dagen gaan weer honderden Herseltse jongeren dagelijks naar school. Naast de fiets nemen vele van hen hiervoor de bus. Voor deze laatste groep is een Buzzy Pass, het jongeren abonnement van de Lijn, meestal de meest voordelige formule.

 

Op de website van de Lijn:

https://www.delijn.be/nl/content/zakelijk/lokale-besturen/kortingen-steden-gemeenten/

vind je dat vele gemeenten voor hun inwoners kortingen aanbieden op tickets of abonnementen. Hierbij vinden we ook verschillende van onze buurgemeenten zoals Westerlo, Laakdal, Olen, Heist-op-den-Berg, Scherpenheuvel-Zichem, … .

De korting die ze aanbieden varieert maar loopt in sommige gevallen zelfs op tot 40% op de aankoopprijs van een Buzzypass of Omnipass (Laakdal).

 

Met de huidige energieprijzen kunnen we verwachten dat de transportkosten voor vele gezinnen sterk zullen stijgen. Het gebruik van het openbaar vervoer kan in sommige gevallen hier een mogelijke oplossing bieden. Maar deze abonnementen worden ook steeds duurder, waardoor dit in sommige situaties nog als een drempel wordt gezien. Door middel van het aanbieden van een extra gemeentekorting kunnen we hen hier als gemeente gericht in ondersteunen

 

Toelichting en advies

In het meerjarenplan van de gemeente werd als actiepunt opgenomen:

 

We zorgen er voor dat alle inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele

personen

 

Onder dit actiepunt staat onder meer dat we als gemeente het openbaar vervoer willen stimuleren. Naast het uitwerken van het mobiliteitsplan en het proberen optimaliseren van een maximale dienstverlening zou een dergelijke gemeentekorting op abonnementen een effectieve maatregel kunnen zijn om het aantal jongeren die toch nog steeds met de wagen worden afgezet aan school te verminderen of die omwille van het beschikken over een abonnement voor school ook voor andere uitstappen de auto aan de kant laten en het openbaar vervoer gebruiken. 

 

Als we op deze manier ook de transportkosten voor scholieren uit gezinnen in kansarmoede kunnen helpen verminderen kan deze maatregel ook een ondersteuning zijn voor deze kwetsbare groep en dragen we zo bij aan enerzijds een sociaal beleid als ook aan een kind- en jeugdvriendelijk beleid, beide doelstellingen die in het bestuursakkoord naar voor werden geschoven.

 

Tenslotte is dit ook een maatregel die kan bijdragen tot onze klimaatdoelstellingen. Zo willen we de ‘CO2-emissie in ton door transport in Herselt in ton per inwoner’ verder terugdringen en dan is elke individuele autorit van en naar school die kan vervangen worden door een busrit een winst.

 

Voorstel tot besluit

Artikel 1:

Met het oog op de realisatie van de beleidsdoelstellingen (mbt mobiliteit, sociaal beleid, duurzaamheid) wordt de effectiviteit van een gemeentekorting op jaarabonnementen van de Lijn voor scholieren onderzocht. Deze analyse wordt teruggekoppeld aan de leden van de gemeenteraad.

 

Artikel 2:

De gemeente neemt contact op met de Lijn om te bekijken of ook aan de Herseltse scholieren een gemeentekorting op tickets of abonnementen kan worden gegeven.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad beslist artikel 1 in het besluit te herformuleren naar: "Informatie in te winnen bij buurgemeenten om meer inzicht te krijgen over de toepassing (met alle facetten) van de korting."

 

Financiële weerslag

Als we uitgaan van een inschatting dat ongeveer 12% van de jongeren (6-24 jarigen) gebruik maakt van een Buzzy Pass (cfr cijfers 2017 gebruik busabonnementen in meerjarenplan) komt dit neer op ongeveer een 300 tot 400 abonnementen. Afhankelijk van een graad voor  subsidie van 20% of 40%  op de prijs van een jaarabonnement 215€ (voor een 1e kind) zou deze maatregel in grote orde tussen de 10.000 en 30.000 euro aan budget vragen

 

Wij stellen daarom voor om de impact van de voorgestelde korting te bekijken in afweging tov andere huidige subsidies en indien dit positief uitvalt of deze kosten kunnen worden ingebracht in de begroting van het meerjarenprogramma.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Informatie in te winnen bij buurgemeenten om meer inzicht te krijgen over de toepassing (met alle facetten) van de korting.

 

Artikel 2:

De gemeente neemt contact op met de Lijn om te bekijken of ook aan de Herseltse scholieren een gemeentekorting op tickets of abonnementen kan worden gegeven.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

 

ID

Type

Status

Datum

Beschrijving van het te onderzoeken item

Wie rapporteert

Graad van belang

Datum rappor-

tage

1

stand van zaken

Open

25 maart 2019

LDC Varenwinkel

college

Normaal

nvt

2

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Jeugdlokalen Blauberg

college

Normaal

nvt

3

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Werkgroep Duurzaamheid

college

Normaal

nvt

4

stand van zaken

Open

23 april 2019

Jeugdhuis de Choke

college

Normaal

nvt

5

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspad Dieperstraat

college

Normaal

nvt

6

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspaden en riolering Aarschotsestwg.

college

Normaal

nvt

7

stand van zaken

Open

27 oktober 2020

Tennishal

college

Normaal

nvt

8

stand van zaken

Open

30 mei 2022

Masterplan Ramsel

college

Normaal

nvt

 

 

De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de gemeenteraad om 21.41 uur teneinde de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vatten.

 

De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.44 uur.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

 

Kosteloze grondafstand - Blaubergsesteenweg E 430 G3 en 430 Y2 (prekad. 430 T3)

 

Goedgekeurd

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022