Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 21 februari 2022 - Gemeenteraad

 

Aanwezig:

Kristof Van Dingenen - voorzitter wnd.

Peter Keymeulen - burgemeester

Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans - raadsleden

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Milo Anthonis - voorzitter

 

Overzicht punten

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 januari 2022

 

Situering

De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 31 januari 2022.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 31 januari 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

CIPAL - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

Situering

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”);

 

Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene vergadering;

 

Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden;

 

Toelichting en advies

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd Pieter-Jan Parrein aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Cipal en Dolinda Voet als plaatsvervanger.

Pieter-Jan Parrein gaf op 1 januari 2022 zijn ontslag als gemeenteraadslid.

Er dient bijgevolg een nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen bij Cipal aangeduid te worden.

 

Stemming over het besluit: na geheime stemming met 21 stemmen voor, 1 onthouding.

 

BESLUIT

Artikel 1:

Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, tot het einde van de huidige legislatuur, aangeduid: de heer Kristof Van Dingenen, schepen, kristof.vandingenen@herselt.be,

met als plaatsvervanger mevrouw Dolinda Voet, Raadslid, dolinda.voet@skynet.be.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Zonnige Kempen - algemene vergadering op 30 mei 2022 - mandaat volmachtdrager

 

Situering

Uitnodiging van Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo voor de algemene vergadering op maandag 30 mei 2022 om 18 uur te Hulshout, feestzalen De Vlaschaard, Seysheistraat 22 (oprijlaan langs Grote Baan 287-289), tenzij de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst op dat ogenblik niet toelaten. In dat geval gaat de algemene vergadering door via de elektronische toepassing Microsoft Teams. De gemeente wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Na de vergadering wordt een diner aangeboden.

 

Toelichting en advies

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd Mark Van den Wouwer aangeduid als 1ste kandidaat bestuurder voor de huidige legislatuur 2019 tot 2024.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2019 werd Dolinda Voet aangeduid als 2de kandidaat bestuurder voor de eerste 3 jaren van de huidige legislatuur 2019 tot 2021 en Sofie Candillon als 2de kandidaat bestuurder voor de laatste 3 jaren van de huidige legislatuur 2022 tot 2024.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 september 2019 werd Stefan Korthout aangesteld als vertegenwoordiger en Tim Tubbax als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Zonnige Kempen.

 

De agenda wordt enkele weken voor de algemene vergadering bezorgd. Het secretariaat zal de agenda op dat moment mailen aan alle raadsleden.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Kristof Van Dingenen, Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthoudt zich:

Ronan Korthout

 

 

BESLUIT

De volmachtdrager wordt gemandateerd om overeenkomstig deze beslissing te handelen en beslissen tijdens de algemene vergadering van Zonnige Kempen op maandag 30 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Samenwerkingsverband Stad Geel - gemeente zonder gemeentehuis - digitale werkplek

 

Situering

Binnen het subsidieprogramma gemeente zonder gemeentehuis doet stad Geel een aanvraag voor een grootschalige transformatie met focus op de werkplek van de toekomst. Stad Geel wil een digitale werkplek, gebaseerd op Microsoft Office 365 voor medewerkers, ontwikkelen die kennisdelen en samenwerking mogelijk maakt en waar informatie op een duidelijke manier gestructureerd is.

 

Het is voor gemeente Herselt een erg interessant project en daarom stellen we voor om deel te nemen aan de klankbordgroep.

Stad Geel organiseert overlegmomenten waarbij hun voorbereiding van het governance beleid en traject voor veranderingsmanagement voor Geel wordt voorgelegd en waarop wij feedback kunnen geven. De uiteindelijke beslissing ligt bij Geel. Ons bestuur is van dichtbij betrokken bij het uitwerken van het governance beleid en traject voor veranderingsmanagement van Geel. Dit kan als inspiratie gebruikt worden voor een eigen beleid.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

 

Toelichting en advies

Om opgenomen te worden binnen de klankbordgroep moet een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden tussen stad Geel en gemeente Herselt. Hier hangt geen financiële kost aan vast.

De samenwerkingsovereenkomst moest voor 11 februari ondertekend worden, waardoor het met hoogdringendheid behandeld werd op het college.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Kristof Van Dingenen, Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Mireille Colson, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

 

 

BESLUIT

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari te bekrachtigen.

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen zodat gemeente Herselt instapt in de klankbordgroep.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Goedkeuring hemelwaterplan Herselt

 

Situering

Door Pidpa is IMDC aangesteld om in overleg met de gemeente Herselt een hemelwaterplan op te stellen. De opdracht van IMDC is afgerond en het hemelwaterplan dient voorgelegd te worden op de gemeenteraad ter goedkeuring.

Na goedkeuring kan dit document gebruikt worden als beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO).

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur.

Collegebesluit van 11 oktober 2021.

 

Toelichting en advies

Voor de opmaak van een hemelwaterplan wordt uitgegaan van een aantal belangrijke uitdagingen voor het hedendaagse waterbeheer, namelijk:

 het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater;

 het verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen;

 het tegengaan van de negatieve gevolgen van droogte en de daling van de grondwatertafel.

 

De bestaande rioolstelsels zijn nog in belangrijke mate van het gemengde type. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat waterzuiveringsinstallaties verdund afvalwater dienen te verwerken en daardoor minder efficiënt zijn. Anderzijds leidt dit bij uitzonderlijke neerslag tot het overstorten van vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater en zo mogelijk tot overlast door overstromingen. 

De gemengde rioolstelsels en de verstedelijking dragen bij tot een verminderde aanvulling van de grondwatertafel. Daardoor dragen deze ook bij tot verdroging met schade voor landbouw en natuur en heeft een verminderde beschikbaarheid van grondwater voor drinkwaterproductie tot gevolg.

Deze uitdagingen worden versterkt door de klimaatverandering. Hierdoor worden we geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. Dit houdt voor Vlaanderen in dat er meer neerslag verwacht wordt in de winter en minder in de zomer. Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen, waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere periodes. 

Een eerste basisprincipe om deze uitdagingen aan te gaan is het scheiden van afvalwater en hemelwater. Hierbij wordt voorzien in afzonderlijke afvoer voor afvalwater (droogweerafvoer of DWA) en hemelwater (regenwaterafvoer of RWA). Ook bij het omgaan met het gescheiden hemelwater hebben we te maken met bovenstaande uitdagingen om bij te dragen aan het verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen, van droogte en van de daling van de grondwatertafel. Een tweede basisprincipe is het inzetten op een brongerichte aanpak. Deze omvat een getrapte strategie waarbij, in deze volgorde, ingezet wordt op het vermijden van verharding of ontharden van bestaande verharde oppervlakken, het opvangen en hergebruiken van hemelwater, het infiltreren, het bufferen en vertraagd afvoeren en in laatste instantie het lozen op een regenwaterafvoer voorziening. Dit principe wordt de ladder van Lansink voor het omgaan met hemelwater genoemd.

 

Voor het in de praktijk brengen van deze basisprincipes heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) twee documenten uitgewerkt, namelijk de (1) Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012) en de (2) Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016). Het eerste document gaat in op de uitwerking van de principes op het publiek domein. Het tweede document gaat in op de uitwerking van de brongerichte omgang met hemelwater op privaat domein.

De basisprincipes laten ons toe om de aangehaalde uitdagingen aan te pakken voor een specifiek knelpunt of project. Het is belangrijk om deze principes toe te passen op een hoger, gebiedsdekkend niveau. Dit is standaard het volledige grondgebied van een gemeente, maar het kan ook uitgebreid worden naar buurgemeenten om zo gedeelde knelpunten en/of kansen aan te pakken. De aanpak op een hoger niveau laat toe om een globale visie op te maken op de omgang met hemelwater en daardoor te vermijden dat het oplossen van één knelpunt de oorzaak is van een volgend knelpunt. Het laat ook toe om oplossingen gebiedsspecifiek te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als ondergrond, aanwezigheid en staat van het rioolstelsel, reliëf, mate van verstedelijking, type bebouwing, mogelijkheden, noden en knelpunten. Tot slot laat zo’n aanpak toe om af te stemmen met plannen en initiatieven van andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, groenvoorziening, … Daardoor is het mogelijk om de principes van het vrijwaren van de open ruimte te combineren met het principe van ruimte voor water en aldus multifunctioneel en zuinig ruimtegebruik na te streven.

In functie hiervan werkte de CIW een methodologie uit voor het opstellen van een hemelwaterplan (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2017).

Samenvattend kan de doelstelling van het opstellen van een hemelwaterplan als volgt omschreven worden:

Het uitwerken van een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken kan worden ter plaatse gehouden, opgevangen en hergebruikt, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water moet gecreëerd worden.

Voor een gemeente vormt het opgestelde plan een beslissingsondersteunend instrument en leidraad voor het gericht ontwerpen van wegenis en rioleringswerken. Zoals aangehaald geeft het plan een insteek voor andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening. Bovendien vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij het aanleveren van een basishemelwaterplan voor de subsidiering van rioleringsprojecten, onthardingsprojecten, …

 

De fiches van de deelzones, documenten en kaarten van het hemelwaterplan zijn in bijlage toegevoegd.

Toelichting door de heer Joachim Vansteenkiste van studiebureau IMDC.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De oppositie vindt het hemelwaterplan mooi werk en wenst het dossier zeker niet tegen te houden maar heeft nog wel een aantal opmerkingen. De CD&V+2230-fractie stelt daarom voor hun jarenlange ervaring met de waterproblematiek mee te nemen in de uitwerking van het hemelwaterplan. De meerderheid stelt voor actief samen te werken in dit dossier en vraagt de oppositie hun opmerkingen te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Kristof Van Dingenen, Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Mireille Colson, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

 

 

BESLUIT

Het hemelwaterplan van de gemeente Herselt, opgemaakt door het studiebureau IMDC in opdracht van Pidpa wordt goedgekeurd.

 

 

De voorzitter wnd. schorst de gemeenteraad om 21.13 uur.

 

De voorzitter wnd. hervat de gemeenteraad om 21.20 uur.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat) - voorlopige beraadslaging

 

Situering

Er wordt voorgesteld om gemeenteweg Dieperstraat, buurtweg nr. 6 en een deel van buurtweg nr. 80 te wijzigen.

 

De wijziging van de buurtwegen en de aanduiding van de gemeentelijke rooilijn werd door Studiebureau Hosbur, landmeter-expert Olivier Buyckx aangeduid op het opmetingsplan (rooilijnplan en innemingsplan) ‘Wijziging gemeenteweg buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat)’ (delen 1, 2 en 3).

De rooilijnplannen d.d. 26 januari 2022 en de innemingsplannen d.d. 4 februari 2022 zijn bijgevoegd aan het dossier. 

 

(De rooilijn- en innemingsplannen werden voor de duidelijkheid op verschillende plannen ingetekend. De intekening van de uitvoeringsplannen ikv rioleringswerken en aanleg fietspaden kan zo overzichtelijker gebeuren.)

 

De tabel van meer- en minwaarden, zoals voorgesteld door landmeter-expert Olivier Buyckx, is opgenomen op het innemingsplan. Deze tabel vermeldt een schatting van de door de gemeente te betalen waardevermindering en aan de gemeente te betalen waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van het wijzigen van de gemeenteweg.

 

Wettelijke gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Toelichting en advies

De tabel van meer- en minwaarden, zoals voorgesteld door landmeter-expert Olivier Buyckx, is opgenomen op het innemingsplan. Deze tabel vermeldt een schatting van de door de gemeente te betalen waardevermindering en aan de gemeente te betalen waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van het wijzigen van de gemeenteweg.

 

Het voornemen tot wijzigen van de gemeenteweg geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. Het voorstel tot wijziging werd hieraan getoetst:

 

Gemeentewegendecreet, artikel 3:

Het volledige traject van de gemeenteweg, buurtweg nr. 6 en gedeeltelijk het traject van buurtweg nr. 80, blijft behouden. Over dit volledige traject wordt de gemeenteweg gewijzigd om aanliggende fietspaden en waar mogelijk vrij liggende fietspaden aan te leggen en binnen de bebouwde kom ook voetpaden aan te leggen, gekoppeld aan rioleringswerken, tussen het centrum van Westmeerbeek en het centrum van Herselt.

Op grondgebied Herselt wordt binnen de bebouwde kom de rijweg aangelegd in combinatie met aanliggende fietspaden en voetpaden. Buiten de bebouwde kom worden tot aan de grens met Hulshout vrijliggende fietspaden voorzien.

 

Gemeentewegendecreet, artikel 4, 1:

De riolering in de Dieperstraat wordt afgekoppeld. De bestaande gemengde leidingen worden hergebruikt als DWA-leidingen en er wordt een afzonderlijke regenwaterafvoer voorzien. Er wordt eveneens bijkomende buffering voor het regenwater aangelegd. Dit project komt ook ten goede van de waterkwaliteit in de Steenkensbeek.

De aanleg van dit gescheiden stelsel is nodig om wateroverlast te voorkomen in de Dieperstraat en in de aansluitende opwaarts gelegen straten (vb, Dorp, Stap, Halfmaanstraat, …). Voor de aanleg van de buffering in open grachten moet extra ruimte worden voorzien binnen de rooilijn.

 

Langs de Dieperstraat zijn op dit moment geen fietspaden aanwezig. Toch is het traject gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en wordt de bovenbouw volledig aangelegd in functie van dit netwerk.

Bij de inrichting van de weg wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van de kruispunten en verkeersremmende elementen.

Hierdoor wordt de veiligheid van de weggebruiker, in het bijzonder van de fietsers en voetgangers, verhoogd.

 

Gemeentewegendecreet, artikel 4, 2:

In de Dieperstraat worden de rioleringswerken gekoppeld aan de aanleg van fietspaden tussen het centrum van Westmeerbeek en de N19 in centrum Herselt. Beide projecten vragen meer plaats op het openbaar domein dan momenteel aanwezig is. Daarom is een wijziging van de rooilijn nodig.

De bestaande rijbaan blijft behouden op dezelfde plaats en met dezelfde breedte.

 

De rioleringswerken kaderen in het Aquafinproject 23344 ‘Optimalisatie collector Dieperstraat (tussen Dorp en Steenkensbeek). Het doel van het project is de aanleg van een gescheiden riolering in de Dieperstraat, tussen het Dorp Herselt en de Steenkensbeek op de grens met Hulshout. Deze werken zijn nodig om wateroverlast in de aansluitende opwaarts gelegen gebieden te voorkomen.

 

Ter hoogte van de woningen, vanaf de N19 tot aan de Halfmaanstraat wordt de RWA ingebuisd. Er wordt een collector voorzien om voldoende doorvoercapaciteit voor de buffering te creëren. Hierdoor wordt de verbreding van de oorspronkelijke weg enigszins beperkt. Door inbuizingen te voorzien kan deze ruimte worden benut voor een andere invulling zoals fietspaden, voetpaden en groene bermen.

 

Stroomafwaarts vanaf de Halfmaanstraat dient te worden ingezet op infiltratie en buffering van het regenwater in open grachten zodat dit water kan worden opgevangen en vertraagd kan worden afgevoerd naar de Steenkensbeek (2de categorie). Hierbij wordt rekening gehouden met de buffer- en lozingsvoorwaarden van de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen.

De ontwerpen werden geëvalueerd door de subsidiërende overheid VMM en i.k.v. uitvoering en technische bepalingen goedgekeurd.

 

De aanleg van fietsvoorzieningen en de herinrichting van de kruispunten Dieperstraat met de Halfmaanstraat, Dieperdel en Dieperstraat(zijstraat) kadert in het fietsfondsproject ‘Fietspaden J. Michielsstraat – Dieperstraat’.

De invulling van de weg werd door de iGBC (de intergemeentelijke begeleidingscommissie) in consensus voorgesteld in een start- en projectnota waarvoor de kwaliteitsadviseur een gunstig advies afleverde.

 

De voetpaden en bermen waaronder de nutsleidingen komen te liggen worden met een breedte van 1,5m aangelegd. Dit is een gevraagde breedte voor het voorzien van de gezamenlijke sleuf zodat er voldoende vrije ruimte is om alle leidingen volgens goedgekeurde volgorde aan te leggen.

 

Gemeentewegendecreet, artikel 4, 3:

Alle aangrenzende percelen blijven toegankelijk na de wijziging van de weg. Er worden geen percelen afgesloten van het openbaar domein.

 

Tussen de Aarschotsesteenweg en Limberg is er momenteel een beperkte ruimte die kan worden benut als openbaar domein. Hier wordt, rekening houdend met de schoolomgeving, aan 1 kant van de weg een fietssuggestiestrook voorzien.

Verder worden er binnen de bebouwde kom aanliggende fietspaden en voetpaden voorzien. Hierdoor wordt de verbinding tussen school, centrum en woonzorgcentrum verbeterd.

 

Om de overgang tussen 70km/u en 50km/u te benadrukken wordt een wegversmalling voorzien. Verder worden de kruispunten geaccentueerd. In de Dieperstraat wordt ter hoogte van het kruispunt met Dieperdel en met Dieperstraat (zijstraat) een middengeleider voorzien. Zo zal de oversteekbaarheid voor de fietsers verbeteren aangezien zij in 2 tijden kunnen oversteken. Door het snelheidsremmend effect wordt het gemotoriseerd verkeer afgeremd.

 

De bushaltes zijn voorzien volgens de bushaltegids van De Lijn conform de regeling voor het snelheidsregime van 50km/u, o.a. halteren op de weg zonder hinder voor fietsers, verhoogde toegankelijke perrons en verbindende zebrapaden tussen haltes.

 

Gemeentewegendecreet, artikel 4, 4:

De aanleg van fietsvoorzieningen kadert in het fietsfondsproject ‘Fietspaden J. Michielsstraat – Dieperstraat’. Op grondgebied Hulshout worden vrijliggende fietspaden aangelegd tot aan het centrum van Westmeerbeek. Op deze manier wordt een fietsverbinding voorzien over het ganse traject tussen Centrum Westmeerbeek en de N19 Aarschotsesteenweg, centrum Herselt.

Samen met de uitvoering van het fietsfondsproject worden rioleringswerken uitgevoerd op grondgebied Herselt door Aquafin en op grondgebied Hulshout door Pidpa.

Ook op grondgebied Hulshout wordt in dit kader een wijziging van de gemeenteweg, buurtweg nr. 3, voorgesteld.

Op plan deel 3 is het voorstel i.k.v. de nieuwe rooilijn ingetekend op grondgebied Hulshout.

 

Gemeentewegendecreet, artikel 4, 5:

Door de wijziging van deze gemeenteweg wordt er meer plaats voorzien op het openbaar domein zodat het fietspad gerealiseerd kan worden volgens het fietsvademecum en zo voldoet aan de voorwaarden van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De fietspaden zijn veiliger en comfortabeler voor de fietsers. Hierdoor zijn ze ook meer geschikt voor het gebruik door de klassieke fietser en voor de e-bike gebruiker. Op deze manier zal worden bijgedragen om in de toekomst fietsverkeer over langere afstanden te stimuleren.

Ook wordt ingezet op het gebruik van het openbaar vervoer.

 

Bij de aanleg van de weg en de riolering wordt ingezet op ontharding van de bermen en infiltratie van het hemelwater. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden beschreven in het decreet betreffende het integraal waterbeleid. Zo zal in de toekomst verdroging van de ondergrond worden tegengegaan. Het project draagt bij tot het omgaan met enerzijds droogte en anderzijds wateroverlast. 

 

De woningen die getroffen worden door de nieuwe rooilijn kunnen in de toekomst in stand worden gehouden. De rooilijn zal pas worden uitgevoerd na dat het gebouw wordt gesloopt. Hierdoor is momenteel de impact van de nieuwe rooilijn minimaal. Toch is er in de toekomst de mogelijkheid om nieuwe constructies in te passen in een goede ruimtelijke ordening.

 

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Kristof Van Dingenen, Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Mireille Colson, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Wies Ooms en Karen Broes

 

 

BESLUIT

Artikel 1:

Er wordt principieel akkoord gegaan met de wijziging van de gemeenteweg Dieperstraat, buurtwegen nrs. 6 en deel van nr. 80, zoals aangeduid op de opmetingsplannen (Deel 1, 2 en 3), opgemaakt door Studiebureau Hosbur, landmeter-expert Olivier Buyckx.

 

Artikel 2:

Het ontwerp rooilijnplan d.d. 26 januari 2022 en het ontwerp innemingsplan d.d. 4 februari 2022 wordt voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het openbaar onderzoek, waarna dit dossier voor definitieve beraadslaging wordt verzonden naar de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Artikel 4:

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde meer-/minwaarde zoals bepaald door de Olivier Buyckx, landmeter-expert, namens Studiebureau Hosbur te Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Oprichting muziekacademie: goedkeuring

 

Situering

De cultuurdienst organiseerde gedurende 22 jaar lessen notenleer in de deeldorpen. Het ging telkens om een eerste jaar muziekonderwijs waarbij de leerlingen nadien verwezen werden naar de academies Westerlo, Aarschot of Heist-op-den-Berg voor een verdere opleiding.

 

Er wordt voorgesteld te stoppen met de lessen notenleer en een afdeling van de muziekacademie Geel op te richten in Herselt.

Het concept: In de les muziekatelier leer je muziek "lezen" en zingen we samen liedjes. Je leert noten, ontdekt maat, ritme, melodie … Kortom alles wat je nodig hebt om goed een instrument te kunnen bespelen. Je krijgt twee uur les per week. Je start ook meteen met instrument- of zangles. (1 uur per week)

 

We richten ons hierbij op de leerlingen van de lagere school.

Het schooljaar 2022-2023 zou starten met :

         een eerste jaar muziekonderwijs in Herselt

         een eerste jaar muziekonderwijs in Ramsel

         een tweede jaar muziekonderwijs in Bergom

 

In Bergom volgen momenteel 10 leerlingen de lessen notenleer, zij zullen dan volgend schooljaar instappen in het tweede jaar muziekonderwijs op dezelfde locatie.

 

Wettelijke gronden

Statuten interlokale vereniging DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo (in bijlage): De statuten zullen aangepast worden (toevoegen gemeente Herselt als partner) als de Vlaamse overheid de oprichting van een  afdeling in Herselt goedkeurt.

 

Toelichting en advies

De academie zou op elke locatie alternerend een eerste jaar en een tweede jaar organiseren.

Dit betekent dat leerlingen van onze gemeente dicht bij huis twee jaren muziekonderwijs kunnen volgen alvorens door te stromen naar een academie in de buurt.

De lesuren in Bergom en Ramsel sluiten aan bij de schooluren. In Herselt zullen de lessen later beginnen zodat de leerlingen vanuit de andere deeldorpen eveneens kunnen aansluiten.

 

De academie financiert vier lesuren. De twee extra lesuren zullen in eerste instantie door de gemeente betaald worden. Als er voldoende leerlingen zijn valt deze kost op termijn weg.

 

Idealiter zijn er 16 leerlingen per klas, een minimum aantal van 10 leerlingen wordt vooropgesteld.

Bij een lager aantal inschrijvingen wordt bekeken of de lessen kunnen doorgaan in functie van het leerlingenaantal in de andere afdelingen.

 

Financiële weerslag

Kosten 2 lesuren tussen 3.873,56 en 4.451,07 euro (incl. btw), afhankelijk van het statuut en de anciënniteit van de leerkracht en voor een volledig schooljaar

Kosten materialen 500,00 euro in 2022, de volgende jaren telkens bijkomende materialen aan te kopen

Kosten lokalen VTC de Mixx - geen extra kost

 VBS Bergom - 300,00 euro per jaar (idem als voor de lessen notenleer)

 Fanfarelokaal Ramsel - geen extra kost

 

Actie AC000142

Actie omschrijving Vormen van kinderen en volwassenen via deelname aan de teken-en muziekacademie

ARK nummer 6141000 (lesgever)

 61421000 (werkingskost)

MJP nummer MJP000855

 

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 9 februari 2022 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het budget 2022.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Kristof Van Dingenen, Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Mireille Colson, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout en Vic Huysmans

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

 

Motivatie onthouding Luc Peetermans: De fractie CD&V+2230 staat achter het initiatief, juicht  het zelfs toe, ook de investering in jeugd en talentontwikkeling is positief, maar graag de vraag om te onderzoeken op welke manier een aanbod in alle deeldorpen kan gerealiseerd worden.

 

BESLUIT

Artikel 1:

De vraag te stellen aan de muziekacademie Geel om een afdeling op te richten in Herselt. We richten ons hierbij op de leerlingen van de lagere school. Het schooljaar 2022/2023 zal starten met :

         een eerste jaar muziekonderwijs in Herselt

         een eerste jaar muziekonderwijs in Ramsel

         een tweede jaar muziekonderwijs in Bergom

 

Artikel 2:

Akkoord te gaan om een overeenkomst af te sluiten zoals bepaald in de "Statuten interlokale vereniging DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo (in bijlage)": de statuten zullen aangepast worden (toevoegen gemeente Herselt als partner) als de Vlaamse overheid een afdeling in Herselt goedkeurt.

 

Artikel 3:

Alternerend een eerste jaar en een tweede jaar muziekonderwijs te organiseren in Herselt, Ramsel en Bergom. Bij het bepalen van de lesuren zal rekening gehouden worden met de lesuren van de basisscholen.

 

Artikel 4:

Te noteren dat de muziekacademie Geel vier lesuren zal financieren. De gemeente dient twee lesuren te financieren. Als er voldoende leerlingen zijn valt deze kost op termijn weg.

 

Artikel 5:

Geschikte locaties ter beschikking te stellen en hiervan de kosten te dragen.

 

Artikel 6:

De nodige materialen aan te kopen.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Overzicht actuele dossiers

 

 

ID

Type

Status

Datum

Beschrijving van het te onderzoeken item

Wie rapporteert

Graad van belang

Datum rappor-

tage

1

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Kapel Varenwinkel

college

Normaal

nvt

2

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Jeugdlokalen Blauberg

college

Normaal

nvt

3

stand van zaken

Open

25 maart 2019

Werkgroep Duurzaamheid

college

Normaal

nvt

4

stand van zaken

Open

23 april 2019

Jeugdhuis de Choke

college

Normaal

nvt

5

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspad Dieperstraat

college

Normaal

nvt

6

stand van zaken

Open

23 april 2019

Fietspaden en riolering Aarschotsestwg.

college

Normaal

nvt

7

stand van zaken

Open

27 oktober 2020

Tennishal

college

Normaal

nvt

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

 

Mondelinge vragen

 

KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022