DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

Het strikte kader van het beroepsgeheim maakt het noodzakelijk om tussen de partners van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten om onderling gegevens te kunnen uitwisselen.

 

Wettelijke gronden

Artikel 6 tot 12 van het decreet 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

Artikel 6, eerste lid, e) en artikel 9, eerste lid, g) van de AVG.

 

Toelichting en advies

Het juridisch kader voor het GBO werkt nog steeds heel beperkend om tussen de kernpartners informatie te kunnen uitwisselen. We dienen nog wel steeds een overeenkomst tussen de kernpartners af te sluiten in het kader van informatiedeling en nu we via het algemeen kader bepaald hebben hoe we informatie gaan uitwisselen, kunnen we dit concreter maken.

Deze samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op het algemeen model aangereikt door Vlaanderen. De template werd door de DPO’s van de mutualiteiten/VI’s in oktober 2021 gevalideerd op intermutualistisch niveau. Naast de kernpartners van het GBO, zoals wettelijk bepaald, werd de overeenkomst uitgebreid met de Huizen van het Kind en het lokale team van Kind en Gezin Zuiderkempen.

 

De stuurgroep van het GBO gaf een positief advies aan de uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst op 15 maart 2023. De DPO van het CAW gaf een positief advies op 31 mei 2023.

 

De wijze waarop de partners binnen GBO Zuiderkempen gegevens zullen uitwisselen, is nader omschreven in het algemeen kader (toegevoegd als bijlage). Ze zullen hiervoor een doorverwijsformulier gebruiken.

 

Het vast bureau van Herselt gaf een positief advies op 5 juni 2023.

 

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het voorstel van de administratie.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling persoonsgegevens tussen de (uitgebreide) kernactoren inzake geïntegreerd breed onthaal, zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.