DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

Er werd vastgesteld dat t.h.v. de schoolomgeving van Bergom bijkomende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen.

 

Wettelijke gronden

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het standaardbestek 250.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 m.b.t. de publicatie- en meldingsplicht.

De beslissing van de Gemeenteraad van 21 oktober 2019 m.b.t veilige schoolomgeving Bergom.

De beslissing van de Gemeenteraad van 25 mei 2020 m.b.t. het invoeren van een fietsstraat.

De bestuurlijke akte 00529/22 m.b.t. het uitbreiden van het tweerichtingsfietspad in Hoge Dreef.

Het Burgemeesterbesluit van 15 juni 2020 m.b.t. het uitbreiden van het tweerichtingsfietspad.

De bestuurlijke akte 000570/20 m.b.t. het invoeren van een fietsstraat in Hoge Dreef.

Het Burgemeesterbesluit van 15 juni 2020 m.b.t. het invoeren van een fietsstraat en bijkomende maatregelen.

 

Toelichting en advies

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.

 

Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring/kennisname door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen overgemaakt aan:

De heer griffier van de Rechtbank van 1° aanleg te Turnhout

De heer griffier van de de Politierechtbank van Turnhout

De Brandweercommandant, de Politie Zuiderkempen

De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel verkeer en signalisatie, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

 

Het is aangewezen één duidelijk aanvullend politiereglement op te maken m.b.t. schoolomgeving Bergom.

 

Gunstig advies

 

Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijk besluit

De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van College van Burgemeester en Schepenen zoals dit verder vorm werd gegeven vanuit de administratie.

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Milo Anthonis, Peter Keymeulen, Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden, Geert Sterckx, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen en Stefan Korthout

Stemmen tegen:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

 

BESLUIT

Artikel 1:

De beslissingen van de Gemeenteraad van 21 oktober 2019 en 25 mei 2020 m.b.t veilige schoolomgeving Bergom worden opgeheven.

 

Artikel 2: 

In de Hoge Dreef wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte gelegen tussen de Varendonksesteenweg en Hoge Dreef 5, waarbij men via de Varendonksesteenweg de Hoge Dreef inrijdt en via de Diestsebaan weer verlaat.

Deze maatregel wordt met de borden F19 met onderbord M5 en verbodsbord C1 met onderbord M3 gesignaleerd.

 

Artikel 3:

Op het einde van het éénrichtingsverkeer t.h.v. Hoge Dreef 5 wordt een gevaarsbord A39 geplaatst dat wijst op de overgang van het éénrichtingsverkeer naar verkeer in beide richtingen.

 

Artikel 4:

In de Hoge Dreef, het gedeelte gelegen tussen de Varendonksesteenweg en de Diestsebaan wordt een fietsstraat geïnstalleerd.

Deze maatregel wordt met de borden F111 (begin) en F113 (einde) gesignaleerd.

 

Artikel 5:

Het reeds aanwezige rode strook wordt voorbehouden voor fietsers die rijden tegen de richting van het ingesteld éénrichting gemotoriseerd verkeer.

Deze maatregel zal t.h.v. Hoge Dreef 5 met bord D7 gesignaleerd worden.

 

Artikel 6:

T.h.v. kruispunt Diestsebaan/Hoge Dreef en kruispunt Varendonksesteenweg/Hoge Dreef wordt gevaarsbord A23 'schoolomgeving' geplaatst.

 

Artikel 7: 

In de Varendonksesteenweg, het gedeelte gelegen tussen de Diestsebaan en Hoge Dreef wordt eveneens een fietsstraat geïnstalleerd.

Deze maatregel wordt met de borden F111 (begin) en F113 (einde) gesignaleerd.

 

Artikel 8:

Als bijlage 1 aan dit besluit wordt het plan toegevoegd waarop bovenvermelde maatregelen worden aangeduid.

 

Artikel 9:

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisname gepubliceerd op de webtoepassing en gemeld via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur.