HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Situering

Kortelings werden de verkeersmaatregelen m.b.t. schoolomgeving Ramsel, goedgekeurd tijdens de Gemeenteraad van 21 oktober 2019, doorgevoerd. Door deze maatregelen werd de oversteek van de schoolkinderen verplaatst naar het verhoogd kruispunt t.h.v. de Schoolstraat.

Om de nieuwe maatregelen op een veilige manier te laten verlopen is het noodzakelijke de snelheidsbeperking van 30 km/u in de Stationsstraat uit te breiden.

 

Wettelijke gronden

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het standaardbestek 250.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoegd bij wet van 12 januari 2006 (art. 3 – BS 31 januari 2007 en BS 2 februari 2007 – datum inwerkingtreding 10 februari 2007), luidend als volgt:

“Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.”

De beslissing van de Gemeenteraad van 21 oktober 2019 m.b.t. schoolomgeving Ramsel.

 

Advies van de politie Zuiderkempen

Gunstig

 

Argumentatie van het College van Burgemeester en Schepenen leidende tot het uiteindelijke besluit

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij het advies/voorstel van politie Zuiderkempen

 

BESLUIT

Artikel 1:

In de Stationsstraat wordt de zone 30 'schoolomgeving' uitgebreid zodat het kruispunt met Schoolstraat hierin vervat zit.

Deze maatregel zal met de borden F4a (begin) en F4b (einde) gesignaleerd worden.

 

Artikel 2:

Voor het permanent uitbreiden van de zone 30 schoolomgeving dient advies gevraagd te worden aan de verkeercommissie:

- dynamische zone 30 of permanente?

- uitbreiding nodig tot aan de fietsroute i.k.v. fiets-o-strade?

- ...

 

Artikel 3:

Het uiteindelijke voorstel dient ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

 

Artikel 4:

Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de griffie van de politierechtbank van het kanton en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement, de brandweer van Westerlo en Aarschot, de politie Zuiderkempen.

 

Artikel 5:

Dit reglement zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden bekendgemaakt. Het politiereglement blijft van kracht zolang de maatregel van toepassing is.