DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

Er worden 3 dienstwagens  ter beschikking gesteld aan VTC de Mixx. Er wordt voorgesteld om 2 parkeerplaatsen gelegen aan de oost-kant van de site voor te behouden voor deze voertuigen.

 

Wettelijke gronden

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het standaardbestek 250.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 m.b.t. de publicatie- en meldingsplicht.

Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 augustus 2020 om 2 parkeerplaatsen voor te behouden voor dienstwagens en dit agendapunt ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.

 

Toelichting en advies

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.

 

Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring/kennisname door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen overgemaakt aan:

De heer griffier van de Rechtbank van 1° aanleg te Turnhout

De heer griffier van de de politierechtbank van Turnhout

De brandweercommandant, de politie Zuiderkempen

De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel verkeer en signalisatie, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

 

Gunstig advies

 

Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijk besluit

De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van College van Burgemeester en Schepenen zoals dit verder vorm werd gegeven vanuit de administratie.

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:

Op VTC de Mixx worden 2 parkeerplaatsen gelegen aan de oost-kant van de site voorbehouden voor dienstwagens.

 

 

Artikel 2: 

Deze regeling zal gesignaleerd worden volgens de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 3:

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisname gepubliceerd op de webtoepassing en gemeld via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur.