HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Situering

Met het oog op de organisatie van de jaarlijkse speelstraat in de Beningstraat, elke dinsdag tijdens de zomervakantie, door de buurtbewoners, dienen maatregelen getroffen te worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare weg te verzekeren.

Meters van dit initiatief:

Isabel Smans

Lynette Weening

Inne Sterckx

 

Wettelijke gronden

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het standaardbestek 250.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Art. 130bis van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij wet van 12 januari 2006 (art. 3 – BS 31 januari 2007 en BS 2 februari 2007 – datum inwerkingtreding 10 februari 2007), luidend als volgt:

“Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.”

 

Advies van de politie Zuiderkempen

Gunstig

 

Argumentatie van het college van burgemeester en schepenen leidende tot het uiteindelijke besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies/voorstel van politie Zuiderkempen

 

BESLUIT

Artikel 1:

Tijdens de zomervakantie (2 juli t.e.m. 27 augustus) is de Beningstraat, het gedeelte gelegen tussen huisnr. 13 t.e.m. 23, elke dinsdag tussen 10 en 21 uur, afgesloten voor alle verkeer.

Deze regeling zal met de verkeersborden C3 met onderbord 'Speelstraat' gesignaleerd worden.

 

Artikel 2:

Tijdens deze periode wordt in de Beningstraat, het gedeelte gelegen tussen de Wolfsdonksesteenweg en Beningstraat 11, enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Deze regeling zal met de verkeersborden C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' gesignaleerd worden.

 

Artikel 3: 

Bij evenementen worden de omwonenden van dit evenement op de hoogte gebracht door de organisatie zelf, met een brief van de gemeente, ten laatste twee weken voor de activiteit plaatsvindt. Minstens alle inwoners die gevat worden door het politiereglement moeten op de hoogte gebracht worden. Bij niet verwittigen van de inwoners, kan het college van burgemeester en schepenen de toelating intrekken en overwegen om een volgende aanvraag geen toelating te geven.

 

Artikel 4:

De organisatie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie overeenkomstig de plannen bijgevoegd bij de vergunning. 

 

Artikel 5:

De organisatie dient zich te houden aan 'het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen'.

 

Artikel 6: 

De inrichters van manifestaties dienen er voor te zorgen dat de brandweer en andere hulpdiensten, bij eventuele hulpverlening, niet worden gehinderd.

 

Artikel 7: 

Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de griffie van de politierechtbank van het kanton en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement, de brandweer van Westerlo en Aarschot, de politie Zuiderkempen.

 

Artikel 8: 

Dit reglement zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden bekendgemaakt. Het politiereglement blijft van kracht zolang bedoelde manifestatie van toepassing is.

 

Artikel 9: 

De afsluiting is enkel geldig tijdens de duur van de activiteit. Alle verkeersborden en verkeerstekens moeten direct na het evenement verwijderd worden door de inrichter van het evenement. De openbare weg moet zo snel mogelijk weer worden opengesteld.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.