HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Situering

Met het oog op de organisatie van een buurtfeest en rommelmarkt voor “Hart voor dieren Summer event” in de Harmoniestraat georganiseerd door VZW Hart voor Dieren (contactpersoon: Ann De Bruyn) op 10 augustus 2024, dienen maatregelen getroffen te worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare weg te verzekeren.

 

Wettelijke gronden

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het standaardbestek 250.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Art. 130bis van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij wet van 12 januari 2006 (art. 3 – BS 31 januari 2007 en BS 2 februari 2007 – datum inwerkingtreding 10 februari 2007), luidend als volgt:

“Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.”

 

Advies van de politie Zuiderkempen

Gunstig

 

Argumentatie van het college van burgemeester en schepenen leidende tot het uiteindelijke besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies/voorstel van politie Zuiderkempen.

 

BESLUIT

Artikel 1:

Van 10 augustus 2024 om 12 uur tot 11 augustus 2024 om 10 uur:

- Is al het verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, verboden in de Harmoniestraat, in het gedeelte vanaf de Visvijverstraat tot aan de O.L. Vrouwstraat.  

Deze maatregel wordt met hek + bord C3 met onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’ gesignaleerd.

- Is al het verkeer, uitgezonderd plaatselijk, verboden in de Harmoniestraat, het gedeelte gelegen tussen Westmeerbeeksesteenweg en Visvijverstraat en het gedeelte tussen Houtvensesteenweg en O.L. Vrouwstraat.

Deze maatregel wordt met hek + bord C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' gesignaleerd.

 

Er wordt een omleiding voorzien.

 

De signalisatieborden worden geplaatst zoals aangeduid op het signalisatieplan dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

 

Artikel 2: 

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

 

Artikel 3: 

Bij evenementen worden de omwonenden van dit evenement op de hoogte gebracht door de organisatie zelf, met een brief van de gemeente, ten laatste een week voor de activiteit plaatsvindt. Minstens alle inwoners die gevat worden door het politiereglement moeten op de hoogte gebracht worden. Bij niet verwittigen van de inwoners, kan het college van burgemeester en schepenen de toelating intrekken en overwegen om een volgende aanvraag geen toelating te geven.

 

Artikel 4:

De organisatie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie overeenkomstig de plannen bijgevoegd bij de vergunning. 

 

Artikel 5:

De organisatie moet zich houden aan 'het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen'.

 

Artikel 6: 

De inrichters van manifestaties moeten er voor zorgen dat de brandweer en andere hulpdiensten, bij eventuele hulpverlening, niet worden gehinderd.

 

Artikel 7: 

Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de griffie van de politierechtbank van het kanton en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement, de brandweer van Westerlo en Aarschot en de politie Zuiderkempen.

 

Artikel 8: 

Dit reglement zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden bekendgemaakt. Het politiereglement blijft van kracht zolang bedoelde manifestatie van toepassing is.

 

Artikel 9: 

De afsluiting is enkel geldig tijdens de duur van de activiteit. Alle verkeersborden en verkeerstekens moeten direct na het evenement verwijderd worden door de inrichter van het evenement. De openbare weg moet zo snel mogelijk weer worden opengesteld.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.