DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

De gemeente heeft financiële middelen nodig voor zijn werking en investeringen.

 

Wettelijke gronden

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Artikel 170 §4 van de grondwet;

Artikel 464/1 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen;

Artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet houdende de Vlaamse codex fiscaliteit;

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1: 

Voor het aanslagjaar 2024 worden de gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op 850 opcentiemen.

 

Artikel 2: 

Deze gemeenteopcentiemen worden ingevorderd door het Vlaams gewest, overeenkomstig de regels bepaald voor de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen.

 

Artikel 3: 

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.