DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

De gemeente heeft financiële middelen nodig voor zijn werking en investeringen.

 

Wettelijke gronden

De artikelen 464 tot en met 470/2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen;

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Peter Keymeulen, Milo Anthonis, Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden, Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Warre Schauwaers, Maria Leirs, Dolinda Voet, Karen Broes, Stefan Korthout, Vic Huysmans en Anneleen Maris

 

Motivatie stem voor Ronan Korthout: namens CD&V+2230: Wij stemmen in omwille van het feit dat het een belastingsverlaging is, maar we hadden deze verlaging al 3 jaar voorgesteld, dus het had sneller en beter gekund.

 

BESLUIT

Artikel 1: 

Voor het aanslagjaar 2024 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 2: 

De belasting wordt vastgesteld op 7,30 % van overeenkomstig artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

 

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het wetboek van de inkomstenbelastingen.

 

Artikel 4: 

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.