DE RAAD

In openbare zitting

 

Situering

De gemeente stelt elektriciteitskasten ter beschikking voor markt-  en foorkramers.

Er zijn mark-t en foorkramers die geen aansluiting op een elektriciteitskast nodig hebben, het is billijk hen ook een forfaitair standgeld aan te rekenen. 

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur

 

Stemming over het besluit: met eenparigheid

 

BESLUIT

Artikel 1:   

Met ingang van 1 januari 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie gevestigd ten laste van diegene die gebruik maakt van een door de gemeente ter beschikking gestelde elektriciteitskast.

 

Artikel 2: 

Volgende forfaitaire tarieven worden vastgesteld:

             Vermogen tot 5 kVa : 35,00 euro

             Vermogen tot 15 kVa : 70,00 euro

             Vermogen tot 25 kva : 140,00 euro

Het bedrag van de retributie geldt per aansluiting per week.

Voor een aansluiting op de elektriciteitskasten, door marktkramers of handelaarsambulante handel, met een maximum duurtijd van 6 uur wordt een forfaitair tarief van 18,00 euro vastgesteld.

Indien de handelaar geen aansluiting op een elektriciteitskast nodig heeft, geldt een forfaitair standgeld van 15,00 euro per periode van 6 uur.

 

Artikel 3: 

Enkel de gebruiker die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag met vermelding van het vermogen in kVa kan voorleggen, mag gebruik maken van een elektriciteitskast.

 

Artikel 4: 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker en dient voorafgaandelijk betaald te worden bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde tegen afgifte van een ontvangstbewijs bij eenmalig gebruik of binnen de maand na ontvangst van een factuur bij meermaals gebruik.

 

Artikel 5: 

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.